ᓲᓱᒋᑦᓯᐊᐳᖓ

ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ - ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᑎᐅᓂᒃᑯᓗ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓕᐊᕐᓂᒥᒃ.

 

ᑐᓴᕋᑦᓴᐅᖃᒻᒥᓂᕐᐹᖅ

ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ

ᐃᓪᓕᐊᑉ ᐊᒥᐊᖓᑕ ᑕᕐᕿᑕᒫᑦ ᐲᔭᕐᓂᖓ ᐅᑦᓱᖓᒍᑦ ᐊᕐᓇᖅ ᐱᐊᕋᑦᓴᖃᖕᖏᑐᐊᕐᒪᑦ

ᐊᓪᓚᖑᕐᑎᓯᓂᖅ