Hunat pitailiniq hingaiyunun

Higarniq, imirniq imirlukmik, aturniq aangayarnaqtunik huruilaq inuungittumun nutarakhamun. Hingaiyanguruvin, atuqpiartuq aturuiqni uvaluniit atuqluaruiqni pilaruvin. Ikayuqtauyaqaruvit, uqaqatigilugu munaqhi nunalikni munaqhiqaqvikmi.

Tipaakuq

Higaqnik higarniq ayuqnahivalirutauyuq inuungittunut nutarannuaqnut piruttiarniq nakuuyumik, ilagiaqnilu hivuranaqnit nutarakhaq ahiruiniqmik. Atuqluaruirhalaqtutit uvaluniit higaruiqlutin, piqatigittaililugitlu inuit higaqtut avatikni, nutarannuaq piyanganik:

  • Inuuliqnia inuuvikhani nalaumayumik—aninaringitluni
  • Nakuuyumik uqumaitniqaqnia inuugumi—mikivallangitluni
  • Pukkitniqhamik hivuranaitnia tuqukallakniqmun inuulihaqhuni (SIDS)
  • Pukkitniqhamik hivuranaitnia aniqhakkuttiangitniaqmun
  • Pukkitniqhamik hivuranaitnia hitluknianut.

Imirluk

Hivuranaitniqpaq atungittangi kitutliqak imirluit. Inuungitlaktut nutarannuit hatqiumatitauyut imirlukmun hivuranaqniqmittut Ilumiuyut Imirlukmun Pimmaqlugutainut [FASD].

Ilumiuyut Imirlukmun Pimmaqlugutainut (FASD) taiguhiq unniqtuiyuq aalatqinik aktuanit tapkuat nutarannuit atulaqtai hingaiyauyuq inuk imirangat imirlukmik hingaiyaupluni. Tamakuat aktuanit ilaqalat timimun, ihumaliqutit, pitquhiit, tamnalu/tamnaluniit ilitninginut pimmaqlutit.

Ayuqnalaat, kihimik inuit pilaqtut nutqarniq uvaluniit mikhigiaqni atuqpakniqtik naunairangamityuk hingaiyanguqniqtik. Pilaitkuvit nutqaqpiariaq, uuktuqlutin mikhigiaqni aktilat aturniqtit qau tamaat. Uqaqatigilugu ilannaq, ilagiyat, uvaluniit aaniaqtailiniqmun munaqti havaktiuqpiartuq ukpiriyat ihumaguvit nutqarniqmik uvaluniit mikhigiaqnianik imirluknit ikayuqtauyumaguvin.

Aangayaqnartuq Higarluk

Hivuranaitniqhaq hinagiyumun inungnutlu amaamaktitiyut iviangiqmun atuqtailini aangayarnaqtut higarluk. Piittuq ilihimayauyunik hivuranaittut aktilat aangayarnaqtuq higarluk atuqnia atuqtitlugu hingaiyauniq. Aangayaqnartuq higarluk atuqnia atuqtitlugu hingaiyauniq pipkailaq nutarannuaqmik inuuniq mikiluni pipkaqlugulu nutaraq ayuqnautainik itqaumaniq, naalakniq, ihuilrunik ihuaqhainiq, pitquhiqnianutlu.

Aangayaarnaqtunik

Unniutilugu aaniaqtailiniqmun munaqtigiyat kitunikliqak havautinik aturtaqnik qanuqlu akuniutigiyumik piplugit ilai havautit ilagiarutitlu huruilaqmata inuuniahaqtitlugu nutarakhaq. Ilai havautit huruilat nutarannuaqnik inulraqtitlugit, atuqhugit iviangiqmin amaamakniqmun.

  • Atuqtailiyauyut aangayarnaqtut—heroine, higarluk (aangayarnaqtut hingarluk), cocaine, meth, ahiilu
  • Maligaqtigut atulat havautikhaqtitauyutlu havautit,
  • Nauhimayut ilagiarutit piruqhautitlu

Ikayurut

Ilai inuit atuqtut imirlukmik, tipaakuq, aangayarnaqtutlu ayuqhaqpaktut nutqariakhaq.

Ilvit kinaluniit ilihimayat ayurhaqat taimarniqmik uvaluniit atuqluaruirumayuq tapkuninga: higarniq, niuqarniq uvaluniit aangayarnaqtut, piqartuq ikayuqtikhanik ikayuqtutlu. Uqaqatigilugu aaniaqtailiniqmun munaqtigiyat, ihumaliqutit aaniaqtailini munaqhi, uvaluniit inuliriyi havakti.

Turaqvigilaqtattauq: