• Niqit
  • Iliknik pimmariktumik pivaklutit
  • Aaniarnaittumik nuliarniqmut

Nuliarniqmut ...

Nuliarniq ilaukaffuktuq kitkuuyaakhaptiknik  nuliarniqmut inuuhimayugut. Tamaita inuit nuliarniqmut pihimayut, nuliarumik nuliangitkumikluuniit. Nuliarniq taimaitauvuq nuliarniqmut pihimayunik.

Naunaipkaqtavut qanuqtut mihigiyavut piumayavullu qanuqtut uqaqtavut, qun’nguyuktugut, nangiqtugut, ikhivayugut, aanuraaqtugut, numiktugut, iglaqtugut, qiayugullu. Qanuqtut mihigiyavut piumayavullu qitqani ittuq kinauyaaptikni, humik ukpiriyavut, humik mihigiyavut, qanuqtullu kiuyugut aadlanut.

Nuliarniqmut aaniaqtailiniq

Nuliarniqmut aaniaqtailiniq ittuq timit, ihumamitigut, inuuqatigiikniqlu nakurudjutingit piyuq iliknut qanuqtut mihigiyavut piumayavullu. Nuliarniqmut aaniaqangitkugit, humaagingitat qanuqtut mihigiyavut piumayavullu. Aaniaqutaittutit, ningarniq, aaniqnaqniq, kamahukniq, iquyumiklu ihumagiyarnik. Nakuuyumik piyutit ikayuqtauyutillu.

Amihut pipkaidjutit pipkaiyuq nuliarniqmut aaniaqtailiniq. Atauhiq pipkaidjut timip piksanga. Timip piksanga qanuqtut  tamarmik inuit takuyait mihigiyait timinganik, ihumagiyaminik. Timip piksanga nakuuniaqtuq nakuunginniaqtuqluuniit kitunik ihumaliuqtaptiknik piliuqtugut uvaptiknik qanuqtut mihigiyavut piumayavullu, qanuqtullu piliuqtavut. 

Inuulrammiit ihumaginiaqtut pinningittut, puvallaqpallaarmata, takingitpallaarmata, hukiqaqpianginmata, arnaunginmata angutaunginmata, qanuqluuniit. Una nakuungittuq “piqalluanginmat” ihumaginiq pipkaidjutiniaqtuq inuulrammiit ihumaliuqtukhat taimaa piliulimaitkaluaqhugit, piqalluarumi nakuungittumik timip piksanga. Ihumagiyut nakuungittut talvuuna hunamik piumayuq ihuarhigiamikni ihumagiyamiknik.

Aadlat akhuurutauyut pikaidjutingit piyut ukununnga nuliarniqmut aaniaqtailiniq ilaliutiyuq qanuqtut mihigiyavut piqatigiikniqmut, nuliarniqmut, piqpaginiqmullu. Nakuuyumik mihiknarutit piyut nakuuyumut nuliarniqmut aaniaqtailiniq. Nakuungittut qayangnaqtullu mihiknarutit ukunatitut nuliarniqmut ningarniq hukhaunginiaqtaa nuliarniqmut aaniaqtailiniq. Una, taimaatut, pipkaidjutiyuq akuniraalukmut qanuriliurutauyuq amihunut inuuhiptiknut. Ayurhautiuyuq ahinungaqtitauyut mikkautillugit ilihariamikni uuktuutigilluaqtauyuq una.

Akhuurutauqpiaqtuq nuliarniqmut aaniaqtailigiami, taimaa qanuqtut mihigiyavut piumayavullu qitqani inmat kinauyaakhaptiknik, kitunik ukpiriyavut, qanuqtut ihumagiyavut, qanuqtutlu kiuyugut aadlanut.