Ikayuqtauyumavin?

Inuk tamaan pilaagutilgit aaniaqnaitumiknuliaqatigiik uvalu aaniqnaitumik nuliqinikkut.  Una ilauyuq pimaqluktauhimaitumik uvalu piyaaqluni uhup puunginik, hinayailaitkutinik, qalamiutumut hingaiyalaitkutinik, uvalu qayangnaitumik hingaiyaqniq nutqaqtitauluni.

Pimaqlungniq pidjutaunginaqtuq quyaginaq piqatigiiktuni. Nakuungituq uvalu namangituq. Atughimaguvin pimaqlungniqmik, ilihimalutin ilvit pingitutit. Uqaqvigilugit ukpigiyatit, pulaaqlugit munaqhitkut, hivayaqlugit inuliqiyitkut uvaluuniin Piliihimat/KRP.

Qimaaviqaqtut hapkunani nunalaani:

 • Iqaluktuuttiaq, St. Michael’s Qimaavia: (867) 983-5232
 • Iqaluit, Qimavvik Qimaavia: (867) 979-4500
 • Kugaaruk Qimaavia: (867) 769-6100
 • Kugluktuk Arnat Qimaavia: (867) 982-3210
 • Kangiqliniq, Kataujaq Qimaavia: (867) 645-2214

Qimaavighaqangitpat nunalaangni, uqaqvigilugit piliihimat uvaluuniin inuliqiyitkut.

Hivayaqtaaqtatitlu nunangni ilagiitigut pimaqluktunik hatumiaqnikkut havakti.

Kangiqhitiagumaguvin mighaagun ilagiitigut pimaqlungnikkut:
Kavamatkut Nunavunmi Government of Nunavut Inuuhiliriyikut

Avaliingitutit Ihumaalukuvin uvaluuniin ayuqhaliguvin ihumakkut aaniaqnikkut, ikayuqvighaqaqtuq. Uqaqatigilugit ukpigiyatit-ilatit, ilanat, iningniq, uqaudji, ilihaiyi, inuliqiyitkut, Ihumaliqiyiit Inuuhirinikku munaqhiluuniin.

Ilvit uvaluuniin kina piqpagiyat ihumayut inmi aaniqlutik, hivayaqlugit ayungnautiqaqtunik uvaluuniin qilamiuqtunut hivayaqvighaat, pulaaqlugitluuniin munaqhitkut qilamik.

Uqaqvigilugu kina, hivayaqlutit:

 • Nunavut Kamatsiaqtut Ikayuqvik
  Iqaluit: 867-979-3333
  Quyaginaq Kanatami: 1-800-265-3333
 • Kids Help Phone
  1-800-668-6868
 • Iqalnungni Ihumaliqiyiit Inuuhirinikkut
  Akiitukkut: 1-888-331-5900
 • Illisaqsivik Katimayiit
  1-888-331-4433 (Hivilliut-Tallimiut 8:30-5:00)
 • Nunangni munaqhitkut, inuuhigingnikkut, uvaluuniin munaqhitkuni.

Kangiqhitiagumaguvin:

Iningninguliqniq atuqtauyuq ilauyuq angiklinikkut. Ihuinahuginiaqtutit, naluqhaliqlutit, uvaluuniin kuglukhimalutin timit hungiutinahugiligami tamainun nutaanun aalanguqniqmun.

Ilihimalutin avaliingitutit. Ilaani ikayuutauyuq uqautigiblugu ingningniqmun ukpigiyaqnun, ilangnun, munaqghimun, uqaudjimun, uvaluuniin ilihaiyimun.

Pulaaqlugit hapkua naunaiqhimayun mighaagun iningninguqpalianikkut:

Amigahuutiqaliqin uvaluuniin naluqhaliqhutit mighaagun kinaungmangaat naunaiyautmik uvalu nuliqinikkut pihimayumik, uvaluuniin kinamik ilihimavin? Kinaliqaaq inuk pittiaqtauyughaq-angun angnaq uvalu qanuginingaatigut.

Una KITUNIGLIQAAK Taiguaqtaghani nakuuyuq unipqaaq hapkuninga inulagamiit NUnavunmi atuqtut nuliqinikkut uvalu piqaqtigiiknikkut.

Nunalaani-itut inulgamiit katimayiit tunihiyaaqtut nakuuyunik piyaghanik inulgamiqnun uqautigilugu LGBTTQ, ikayuqhugu LGBTTQ inuit, uvalu aalat ihumagiyauyut pihimayut niliqinikkut.

 • Ilitugiyuumigutighaq angut/angnaq uvalu nuliqinikkut.  Nuliqinikkut Piumayut uvalu Naunaiyautit.
 • Uqaqvigilugu kina ukpigiyat-uqaudji, ilihaiyi, munaqhi, uvaluuniin Ihumaqatiaqnikhamik havaktit. Uqaqlugu ukpigiyat iningniq ilihimaguvin uumilguhaiyumik uvaluuniin aalanik ihuinaagutinik.
 • Pittiaqhimalugu inuum ihumagiyaa piumagumagumik nuliqinikkut naunaiyautait uvaluuniin qanuginiit naunaitkutait tuhaqtihimatumik.
 • Ikayuqlugit kinaliqaa uqaqtuq ilingnun qanugiinik uvaluuniin nuliqinikkut naunaiyautait. Ilihimapkaqlugit piqpagiyatit, qanugitqaluaqat.
 • Hivayaqlugu ikayuqvighap hivayautaa.
 • Nunavut Kamatsiaqtut Ikayuqvik
  Iqaluit: 867-979-3333
  Quyaginaq Kanatami: 1-800-265-3333
 • Kids Help Phone
  1-800-668-6868

Higaaqniq, aangayaaqnaqtunik, uvalu immiqniq ipigalaiqnaqtuq. Ayungnaqtuq taimaagiami, ikayuqvighalik. Uqaqatigilugit ukpigiyatit-ilatit, ilanat, iningniq, uqaudji, ilihaiyi, inuliqiyitkut, Ihumaliqiyiit Inuuhirinikku munaqhiluuniin, iningningmun.