Ikayuqtauyumavin?

Tamaqmik pilarutilgit nakuuyumik piqatigikniq hivuranaittumiklu ivaniq. Una ilalik piyaungitniq ihuinaqtauniqmik pilarniqlu puurnik, nutaqilaiyautinik, irininaqtunut nutaqittailitit, hivuranaittumiklu nutarakhaiyagauniq.

Ihuinaqtauniq atulaq kituniliqak piqatigikniqni. Nakuungittuq naamalaitpiartuqlu. Atuqruvit ihuinaqtauniqmik, itqaumalutit iliknit pipkaingittutin. Uqaqvigilugu kina ukpiriyat, pulaqlugu munaqhiqaqvik, hivayaqlugu

Nunavut Ayurhaqtitauhimayut Ikayuutikhat Nunallaani (Nunavut Victim Services): 1-866-456-5216 qaritauyakkut talvani victimservices@gov.nu.ca

Piqartuq Nunalikni Apiqhuiyini Pinahuaqtitiyut havaktit ikayulat aalatqinut hapummityutit aturiaqaqtitiyut.

Nunalikni Apiqhuiyini Pinahuaqtitiyut havaktit piyaulat atuni Nunavut nunaliuyuni:

Nunalikni Apiqhuiyini Pinahuaqtitiyut Havaktit

Ungallaa Qikiqtaaluk

Ikpiaryuk                                  867 439 8183

Ausuittuq                                 867 980 4099

Sanirayaak                                867 928 8120

Iglulik                                       867 934 8830

Mittimatalik                             867 899 8225

Qausuittuq                               867 252 3005

Kinngait                                   867 897 3686

Kangiqtugaapik                         867 924 6565

Kimmirut                                 867 939 2001

Pangnirtuuq                             867 473 8018

Qikiqtarjuaq                             867 927 8089

Sanikiluaq                                867 266 7905

Kivalliq

Arviat                                       867 857 2959

Qamaniittuaq                           867 793 2045

Igluligaajuk                               867 898 9045

Salliq                                        867 925 8222

Kangiqliniq                               867 645 2039

Naujaat                                    867 462 4007

Tikiraryuaq                               867 896 9961

Kitikmeot

Iqaluktuuttiaq                          867 983 4220

Uqsuqtuuq                               867 360 7822

Kugaaruk                                  867 769 6281

Taluryuaq                                 867 561 2305

Qurluqtuq                                867 882 6510

Nunalikni Havaktilluat

Ataniqaqvit: 867 975 6337

Kiuttaqtut Havaknaillami: 1 844 534 1038

Ungallaa Qikiqtaaluk: 867 899 7370

Niginga Qikiqtaaluk: 867 897 3642

Kivalliq: 867 645 4530

Kitikmeot: 867 983 4092

Qimaaviqaqtut hapkunani nunalaani:

 • Iqaluktuuttiaq, St. Michael’s Qimaavia: (867) 983-5232
 • Iqaluit, Qimavvik Qimaavia: (867) 979-4500
 • Kugaaruk Qimaavia: (867) 769-6100
 • Kugluktuk Arnat Qimaavia: (867) 982-3210
 • Kangiqliniq, Kataujaq Qimaavia: (867) 645-2214

Qimaavighaqangitpat nunalaangni, uqaqvigilugit piliihimat uvaluuniin inuliqiyitkut.

Hivayaqtaaqtatitlu nunangni ilagiitigut pimaqluktunik hatumiaqnikkut havakti.

Kangiqhitiagumaguvin mighaagun ilagiitigut pimaqlungnikkut:
Kavamatkut Nunavunmi Government of Nunavut Inuuhiliriyikut

Avaliingitutit Ihumaalukuvin uvaluuniin ayuqhaliguvin ihumakkut aaniaqnikkut, ikayuqvighaqaqtuq. Uqaqatigilugit ukpigiyatit-ilatit, ilanat, iningniq, uqaudji, ilihaiyi, inuliqiyitkut, Ihumaliqiyiit Inuuhirinikku munaqhiluuniin.

Ilvit uvaluuniin kina piqpagiyat ihumayut inmi aaniqlutik, hivayaqlugit ayungnautiqaqtunik uvaluuniin qilamiuqtunut hivayaqvighaat, pulaaqlugitluuniin munaqhitkut qilamik.

Uqaqvigilugu kina, hivayaqlutit:

 • Nunavut Kamatsiaqtut Ikayuqvik
  Iqaluit: 867-979-3333
  Quyaginaq Kanatami: 1-800-265-3333
 • Kids Help Phone
  1-800-668-6868
 • Iqalnungni Ihumaliqiyiit Inuuhirinikkut
  Akiitukkut: 1-888-331-5900
 • Illisaqsivik Katimayiit
  1-888-331-4433 (Hivilliut-Tallimiut 8:30-5:00)
 • Nunangni munaqhitkut, inuuhigingnikkut, uvaluuniin munaqhitkuni.

Kangiqhitiagumaguvin:

Iningninguliqniq atuqtauyuq ilauyuq angiklinikkut. Ihuinahuginiaqtutit, naluqhaliqlutit, uvaluuniin kuglukhimalutin timit hungiutinahugiligami tamainun nutaanun aalanguqniqmun.

Ilihimalutin avaliingitutit. Ilaani ikayuutauyuq uqautigiblugu ingningniqmun ukpigiyaqnun, ilangnun, munaqghimun, uqaudjimun, uvaluuniin ilihaiyimun.

Pulaaqlugit hapkua naunaiqhimayun mighaagun iningninguqpalianikkut:

Amigahuutiqaliqin uvaluuniin naluqhaliqhutit mighaagun kinaungmangaat naunaiyautmik uvalu nuliqinikkut pihimayumik, uvaluuniin kinamik ilihimavin? Kinaliqaaq inuk pittiaqtauyughaq-angun angnaq uvalu qanuginingaatigut.

Una KITUNIGLIQAAK Taiguaqtaghani nakuuyuq unipqaaq hapkuninga inulagamiit NUnavunmi atuqtut nuliqinikkut uvalu piqaqtigiiknikkut.

Nunalaani-itut inulgamiit katimayiit tunihiyaaqtut nakuuyunik piyaghanik inulgamiqnun uqautigilugu LGBTTQ, ikayuqhugu LGBTTQ inuit, uvalu aalat ihumagiyauyut pihimayut niliqinikkut.

 • Ilitugiyuumigutighaq angut/angnaq uvalu nuliqinikkut.  Nuliqinikkut Piumayut uvalu Naunaiyautit.
 • Uqaqvigilugu kina ukpigiyat-uqaudji, ilihaiyi, munaqhi, uvaluuniin Ihumaqatiaqnikhamik havaktit. Uqaqlugu ukpigiyat iningniq ilihimaguvin uumilguhaiyumik uvaluuniin aalanik ihuinaagutinik.
 • Pittiaqhimalugu inuum ihumagiyaa piumagumagumik nuliqinikkut naunaiyautait uvaluuniin qanuginiit naunaitkutait tuhaqtihimatumik.
 • Ikayuqlugit kinaliqaa uqaqtuq ilingnun qanugiinik uvaluuniin nuliqinikkut naunaiyautait. Ilihimapkaqlugit piqpagiyatit, qanugitqaluaqat.
 • Hivayaqlugu ikayuqvighap hivayautaa.
 • Nunavut Kamatsiaqtut Ikayuqvik
  Iqaluit: 867-979-3333
  Quyaginaq Kanatami: 1-800-265-3333
 • Kids Help Phone
  1-800-668-6868

Higaaqniq, aangayaaqnaqtunik, uvalu immiqniq ipigalaiqnaqtuq. Ayungnaqtuq taimaagiami, ikayuqvighalik. Uqaqatigilugit ukpigiyatit-ilatit, ilanat, iningniq, uqaudji, ilihaiyi, inuliqiyitkut, Ihumaliqiyiit Inuuhirinikku munaqhiluuniin, iningningmun.