• Niqit
  • Kuyakniq
  • Hingaiyuq

Nutarakhaiyarniq

Nutarakhaiyaqnit hivuranaittut maligaqtigutlu pityuhiq nutqaqtitnia hingaiyauniq. Piqartuq malruknik qanurittuni ihuaqhautauyut nutarakhaiyarniq: pilaktaupluni nutarakhaiyarniq (inmingnut pityuhiq) tamnalu havautinut nutarakhaiyarniq (atuqhugu havautinut).

Pilaktaupluni nutarakhaiyarniq tapkuat atuqtauniqhat nutarakhaiyarniq pityuhiq Kanatami.

Havautinut nutarakhaiyarniq qangahaq atugaulaliqhimayuq Kanatami. Tamna atuqpakniqhaq hingaiyanguhaqtitlugu—tikitlugu saivat havaguhiit hivulliqmin ubluanit kingulliqmik aukniqnit.

Tamaknik hivuranaittut pityuhiit ilihimayaungittutlu aktuanit hivunikhami hingaiyangurnit. Amihuniqhat nutarakhaiyarnit havariyauyut atuqtitlugu hivullit 12 havaguhiit hingaiyauniqmun.

Akiqaqa manikmik nutarakhaiyarniq?

Nunavutmi, nutarakhaiyarnit akiittut nunataqatauyunut, tapkuatlu nunataqataungittut piyalgit akiliqhiqatauni akiliqtutmik aularniqmun avatingnut.

Aulariaqarniaqinga nutarakhaiyarniqmun?

Tahamani Inuit Nunangat, amihuniqhat nutarakhaiyarnit atuqtauyut aaniaqvikmi. Una tukilik aulariaqalaqniuyutit hilataanut nunaligiyavit nutarakhaiyarniqmun. Havaktauquyauyami, takuyartuqlugu nunalikni munaqhiqaqvik.

Ikayurut

Itqaumalutin, Kihimik ihumaliurialiuyutin naliak atulaq nakuuniqhauyanga ilingnut. Apiqutikhaqaruvit atulaqtaqnut, hivayaqlugu Huliniq Kanata tapkununga Ivayauniq Aaniaqtailiniq Pilarutitlu (Action Canada for Sexual Health and Rights): 1-888-642-2725 (24 ikarat qau tamaat, 7 ublut havaguhiqmi).

Uvaluniit nunaliuguvit tahamani Nunatsiaqmi uvaluniit Kitikmeotni Nunavutmi, hivayaqlugu Ukiurtaqtumi Atulat Aqnanut (Northern Options for Women – NOW) talvani 1-888-873-5710.