• Niqit
  • Kuyakniq
  • Hingaiyuq

Tiguarniq

Piqartuq pingahunik aturniqhat qanurittuni tiguarniqmun Nunavutmi:

  • Inungnut uvaluniit “timiuyumun” tiguarniq—atuqhugit tapkuat Timinga Ilagiit tapkuatlu Inuliriyit Kivgaqtit
  • ilitquhiqnut tiguarniq
  • hilaqyuaqmi tiguarniq

Ilitquhiqnt tiguarniq atuqtauniqhat qanurittuni tiguarniq Nunavutmi. Atuqtauvakniqhat piyauni tapkunanga malruk ilagiit ilihimatyutiyut tamnalu/uvaluniit uqauhikkut tuhaqhitni nunaliuyuni. Atuqpakniqhaq, hapunniaqtit tapkuatlu inuliriyit havaktit ilaungittut pityuhiqmi. Amihut inungni uqartut aturumaniqhat ilitquhiqnut tiguarniq pityuhiq pihimani nutaqat nunalikmingni ihuaqhihimanilu ilihimaniq kinauyangi pitquhiitlu.

Pititlugit tapkuat Kavamatkut Nunavut pityuhiqangittut ilitquhiqnut tiguarnit, pinahuaqtauyut pinguqtaunia ahiagut ilagiit munaqtauni havagutit. Tuhaqpaliriami, uqaqatigilugit tapkuat Nunallaani Inungnut Ikayuutikhat Havaktinga nunalikni uvaluniit turaqvigilugu tiguarniqmun havaktilluaq (1‑867‑975‑5232).