Hingaiyaqniq

Hingaiguvin, ihumaliugutighaqaqtutin huliyumayangnik.

 • Pihimalugu nutaganuaq
 • Tiguaqtitlugu
 • Nutagaghaiqtitauyuq-qayangnaituq hingaiyaiyaami

Ilvitluaq ihumaliugutighat nakuutqiamik lingnun. Ilvit uqautigiyumaniaqtat kimut ukpigiyaqnun- ilanat, iningniqmun, ilanut, uqaudjimun, uvaluuniin munaqhimun ilihaiyimunluuniin.

Uqaqvigilugit daadtit munaqhitluuniin hingaiyaqnik nutqaqtitiyumaguvin uvaluuniin apighuutighaqaguvin hingaiyaqnikkut qanuliiugutighaqnik. Hivayaqlugit Action Canada for Nuliaqnikkut Aaniaqnaitumik uvalu piyaaqnigit qangihidjutinik (ubluq tamaan): 1-888-642-2725.

Piyumagungni nutaganuaq, pidjutauluaqtuq aaniaqnaitumik nutaganuaq ilvitluaq aaniaqtailiniin. Upautiyaghaqnik piliuqlutin takuyaangni daakti munaqhitluuniin mighaagun hingaiyaqnikkut munaqhiniq.

Higaaqniq, imiqniq, uvalu angayaaqnaqtut nakuungilaqutiyuq hingaiyaqmun. Hingaguvin, hapkua nutqaqtitughat qilamik. Ikayuqtauyumaguvin, uqaqvigilugit munaqhitkut.

Tipaakut

Higaap uyua ayuqhautauyuq hingaiyaqmun anighaaqtagiami uvalu angiklivaliangani nakuuyumik, uvalu nutagaghaiqnaqtuq. Higagungnaiqlutit uvalu hanianiitailutit higaaqtuni, hngaiyat piyaangani:

 • Inuuyaangani inuvighaani-qilamivalaangungitumik
 • Piyaangani aaniangitumik uqumaitilaaghaalu-mikauvalaangitumik
 • Mighilaaqlugu qayangnaqnianutaraq ipiyuq hinikhutik (SIDS)
 • Mighiyuumiqlugu qayangnaqnia aanighaaknia
 • Hiuliuqluangitluni.

Tangaknik

Imiguiqlutit taangaqmik hingaiguvin. Hingaiyat pihimayut imikkut qayangnaqpalaat uumunga Imirnirmit Ilumiutarlirniq Aaniarutilik (FASD).

FASD tainia naunaiyautaa aalangayut qanugidjutait hingaiyanun atuqniaqtaat mamaa imigumi hingaiyaqhimaluni. Ayungnautait ilauyut iqaitigut, ihumait, inuuhiit uvaluuniin ayuiqhagiamingik ayuqhaqniaqtut. Hapkua ayungnautit atuqtait inuuhiani hivituniani, pitailiyaaqhutik.

Imiqpakuvin ilitugiguvin hingayaqtutin, qilamik taimaaqlugit.  Qayangnautiqangituq imiqnikkut hingaiyumun, qugluguigin. Imiguilutit hingaiguvin, uqaqvigilugit daaktit munaqhitluuniin.

Aangayaarutit

Uniutilugit munaqhit havautituqtangnik qaffiutilaangit.

 • Atuqtaghaungitut aangayaangnaqtut hapkua- heroine, marijuana, cocaine, methlu,
 • Maligatigut uvalu havautit
 • Nunamin nauhimayut nanuutauyut uvalu aulariqhidjut

Ilait havautit nakungiutivaktut hingaiyanun Aalat havautit aanialaqutiyut nutaqanut anihimaghaaqtunut, maamaita iviangiinin miluanin.

Ikayuutikhanik

Ilait inuit imiqataaqtut, higaaqtut, uvalu angayaaqnaqtunik ayughaqtut ipigagiamingnik.

Ilvit uvaluuniin kina ilihimaligungni ayuqhaliqtuq taimaaqnikkut higaaqnik, imiqnikkut, angayaangnaqtuniklu, ikayuqtauvighalik uvalu ikayuqtughalik. Uqaqvigilugit munaqtitit, ihumaliqniit, inuliqiyiitlu.

Uqaqvigiyaaqtatlu:

Daaktit munaqhitluuniin apighuiyut naunaigiangani qakugu nutaganikvighat.

Naunaiyaqlugu timit aanigangituq, piniaqtut anukmik ihivgiuqlutik, quqnik, ihivgiugutiniklu STImik. Uqaqviginiaqtaatit niginikkut uvalu iqaiyaqnikkut uvalu hunat piyaghagingitatin.

Daaktit munaqhitluuniin naunaiyaiyut iqaiyaqnikkut inuuhighat qanuginiaqmangaat hingaiguvin. Uqautilutit hunat taututiaqtaghatit-naunaiyautit ayughautiginiaqtatit.

Takuqataaqlugit daaktit munaqhitlu hingaiyaguvin. Naunaiyaqhimayaghaat inuuhit uvalu nutaganuap inuuhia. Apighuutighaqaguvin ihumaalukuvin, qanugunaaqhimatumik apigilugit- tahamaniitut ikayuqtughat.