ᓯᖓᐃᓂᖅ

ᓯᖓᐃᓕᕈᕕᑦ, ᐱᕕᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑎᑦ.

 • ᐱᓯᒪᓗᒍ ᓄᑕᕋᓛᖅ
 •    ᑎᒍᐊᖑᔭᐅᑎᓪᓗᒍ
 •    ᕿᑐᕐᖓᒃᓴᐃᖅᑕᐅᓂᖅ—ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᖅ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᓪᓗ ᐊᑐᒐᒃᓴᖅ ᓯᖓᐃᔪᓐᓃᕈᒪᓗᓂ 

ᐃᒡᕕᑐᐊᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓇᓕᐊᒃ ᐱᕕᒃᓴᖅ ᐱᐅᓛᖑᖕᒪᖔᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ. ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᑭᓇᒥᑭᐊᖅ ᐅᒃᐱᕆᔭᕐᓂᒃ−ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᑦ, ᐃᓐᓇᑐᖃᖅ, ᖃᑕᙳᑎ, ᐃᓅᓯᓕᕆᔨ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐃᓕᓴᐃᔨᓘᓐᓃᑦ. 

ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᓘᒃᑖᒥᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥᒃᓘᓐᓃᑦ ᕿᑐᕐᖓᒃᓴᐃᖅᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᓯᖓᐃᓗᓂ ᐱᕕᒃᓴᓂᒃ. ᐅᖃᓗᒃᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᐃᑉᐸᕇᖕᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃᓗ ᑐᓴᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᓄᑦ (24/7): 1-888-642-2725.

ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐱᓯᒪᔪᒪᒍᕕᐅᒃ, ᒪᑐᐃᕈᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ ᓄᑕᕋᓛᕐᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᓂᖅ. ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᑕᑯᔪᒪᓗᑎᑦ ᓘᒃᑖᒥᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥᒃᓘᓐᓃᑦ ᓯᖓᐃᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒥ. 

ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᐃᒥᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ, ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᕐᓗᖕᓂᕐᓃᓪᓗ ᐋᓐᓂᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᒡᓕᐊᒦᑦᑐᒥᒃ ᓄᑕᕋᓛᕐᒥᒃ. ᓯᖓᐃᓕᕈᕕᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᓄᖅᑲᕈᑎᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖁᑎᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ, ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥᒃ ᓄᓇᓕᔅᓯᓐᓂᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ. 

ᑕᕝᕚᑭ

ᓯᒡᒐᓕᐊᑦ ᐳᔪᕐᓗᖏᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓲᑦ ᐃᓅᓯᒪᙱᑦᑐᓄᑦ ᓄᑕᕋᓛᕐᓄᑦ ᐊᓂᖅᑎᕆᓗᑎᒃ ᐱᕈᑦᑎᐊᕋᓱᒃᓗᑎᒃᓘᓐᓃᑦ, ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᔭᖅᑐᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᓱᕋᐃᓂᕐᒥ. ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕐᓗᑎᑦ ᑲᑎᙵᙱᒋᐊᕐᓗᒋᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ, ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ: 

 • ᐃᓅᓗᓂ ᓈᒻᒪᒃᓯᑎᓪᓗᒍ ᐃᓅᕝᕕᒃᓴᖓ−ᐃᓅᓵᓕᓗᐊᙱᓪᓗᓂ

 • ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓅᓵᕐᓗᓂ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖃᕐᓗᓂ−ᒥᑭᓗᐊᙱᓪᓗᓂ
 • ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᖅᓴᐅᓗᓂ ᓄᑕᕋᓛᑦ ᓯᓂᒃᖢᑎᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᑳᓪᓚᒃᐸᒍᓯᖏᓐᓄᑦ (SIDS)
 • ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᐊᓂᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ
 • ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᓱᕈᔪᖕᓂᕐᒥ. 

ᐃᒥᐊᓗᒃ

ᐃᒥᙱᓪᓗᑎᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᓯᖓᐃᑎᓪᓗᑎᑦ. ᐃᓅᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᓱᓕ ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐊᒃᑐᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᒻᒪᑕ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᑕᕋᓛᑦ [FASD].

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᑕᕋᓛᑦ [FASD] ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᐊᒃᑐᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᑕᕋᓛᖅ ᐊᑐᖅᑕᖓᓂᒃ ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᖅᐸᑦ ᓯᖓᐃᑎᓪᓗᒍ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᒃᑑᑎᔪᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥ ᐊᔪᕈᑎᖃᕐᓗᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᒃᑑᑎᔾᔪᑎᑦ ᐊᑯᓂᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓅᓯᓕᒫᖓᑎᒍᑦ, ᑕᒪᒃᑭᑦᑎᐊᕐᖢᓂᓗ ᐱᑎᑦᑕᐃᓕᔪᓐᓇᖅᑐᖅ. 

Iᐃᒥᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᖃᐅᔨᓗᑎᓪᓗ ᓯᖓᐃᓂᕐᓂᒃ, ᓄᖅᑲᑲᐅᑎᒋᒋᑦ. ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᖃᔅᓰᖅᓱᕐᓂᕐᓂᒃ ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᒥᐊᓗᒃᓗᓂ ᓯᖓᐃᓗᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᐸᙱᓪᓗᑎᑦ. ᐃᒥᖃᑦᑕᕈᓐᓃᑲᐅᑎᒋᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᑐᐊᕈᕕᑦ ᓯᖓᐃᓂᕐᓂᒃ, ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᓪᓗ ᓘᑖᒥᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥᒃᓘᓐᓃᑦ. 

ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᑦ

ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᖃᐅᑎᓗᒍ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓂᒃ ᐱᖃᑦᑕᕐᑕᕐᓂᒃ ᖃᓄᑎᒋᐊᓂᖏᓐᓂᒃᓗ. 

 • ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᓱᕋᐃᔪᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᑦ− hᐃᐅᕈᐃᓐ, ᓱᐴᖅᑐᕐᓗᒐᖅ, ᑰᑮᓐ, ᒪᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.

 • ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐱᖁᔭᐅᔪᓪᓗ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᑦ
 • ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᑦ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᑦ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᑎᒥᒧᓪᓗ ᐃᑲᔫᑎᑦ 

ᐃᓚᖏᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᓲᑦ ᐃᒡᓕᐊᒦᑦᑐᒥᒃ ᓄᑕᕋᓛᕐᒥᒃ. ᐊᓯᖏᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᓲᑦ ᓄᑕᕋᓛᓂᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᑐᕐᖢᒍ ᐊᓈᓇᐅᑉ ᐃᕕᐊᖏᖓᑕ ᐃᒻᒧᖓ. 

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖅ 

ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᖅᑐᑦ, ᑕᕝᕚᑭᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ, ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂᒃᓗ ᐊᒃᓱᕈᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᖅᑲᕋᓱᒃᖢᑎᒃ. 

ᑭᓇᑭᐊᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᐸᑦ ᓄᖅᑲᕋᓱᒃᓗᓂ ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥ, ᐃᒥᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃᓘᓐᓃᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃᑕᓕᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓗᓂᓗ. ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ, ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒥᒃ, ᐃᓄᓕᕆᔨᒥᒃᓘᓐᓃᑦ. 

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᕐᒥᔭᑦ:

ᓘᒃᑖᖅ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓘᓐᓃᑦ ᐊᐱᖅᓱᑲᑕᒃᓗᓂ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᓗᓂ ᖃᖓ ᐃᕐᓂᓇᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ.

ᐱᖁᓪᓗᒍ ᑎᒦᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᒦᓪᓗᓂ, ᐊᐅᖏᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑎᑦ, ᐃᑎᕈᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎᒃ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎᒃᓗ ᐊᐃᑉᐸᕇᖕᓂᕐᒧᑦ ᖁᐱᕐᕆᓯᒪᖕᒪᖔᑦ. ᐅᖃᓪᓚᐅᔾᔨᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᓂᕆᔾᔪᓯᕐᓂ ᐃᖃᐃᓕᓴᕈᑎᓂᒃᓗ, ᑭᓱᓂᒃᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓂᒃ. 

ᓘᒃᑖᖅ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᓂ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᒃᑯᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑕᕐᓂᒃ ᓯᖓᐃᑎᓪᓗᑎᑦ. ᐅᖃᐅᔾᔨᓲᑦ ᑭᓱᓂᑭᐊᖅ ᐅᔾᔨᖅᑐᕆᐊᖃᕐᑕᕐᓂᒃ−ᖃᐅᔨᒪᓇᕈᑎᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ. 

ᑕᑯᖃᑦᑕᕐᓗᒍ ᓘᒃᑖᖅ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓘᓐᓃᑦ ᑕᑯᒐᔪᒃᓗᒍ ᓯᖓᐃᑎᓪᓗᑎᑦ. ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᖕᓂ ᓄᑕᕋᓛᖅᐱᓪᓗ. ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᓂᒃᓘᓐᓃᑦ, ᑲᑉᐱᐊᓱᒃᑕᐃᓕᒋᑦ ᐊᐱᕆᔭᕆᐊᖅᓴᖅ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ−ᑕᒫᓃᑦᑐᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑐᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.