ᓯᖓᐃᓂᖅ

ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖅ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

 • ᐊᖏᕐᕋ
 • ᐊᐃᑉᐸᕇᖃᑎᒌᖕᓂᐊᕐᓗᓂ
 • ᓯᖓᐃᓂᖅ

ᓯᖓᐃᓕᕐᓂᖅ

ᖃᐸᒃ ᐊᒃᑐᖅᓯᒃᐸᑦ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓚᖓᓄᑦ ᐊᕐᓇᐅᑉ ᐊᐃᑉᐸᕇᒍᑎᖏᓐᓂ, ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᕐᓇᖅ ᓯᖓᐃᓕᕐᓗᓂ.

ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

ᓴᐳᒻᒥᒃᖠᖅᓯᒪᙱᓪᓗᓂ ᐅᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᐃᑉᐸᕇᖕᓂᖅ (ᐅᓱᒃ ᐅᑦᑐᖕᒥ)

ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ

ᐃᑎᒃᑯᑦ ᐊᐃᕐᐸᕇᖕᓂᖅ (ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᖅ ᑭᓲᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᐱᖃᑎᒌᑦ)

ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᙱᑦᑐᖅ

 • ᑯᓂᒃᓴᕐᓂᖅ
 • ᐊᒃᑐᐊᑲᑕᖕᓂᖅ
 • ᐸᓂᖅᑐᒥ ᐊᐃᕐᐸᕇᖕᓂᖅ (ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓗᑎᒃ)
 • ᖃᓂᒃᑯᑦ ᐊᐃᑉᐸᕇᖕᓂᖅ
 • ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᖅ
 • ᐅᖃᓘᑎᒃᑯᑦ ᐊᐃᑉᐸᕇᖕᓂᖅ
 • ᑭᓲᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖅ (ᐊᕐᓇᖅ ᐊᕐᓇᒧᑦ ᐊᖑᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᒻᒧᑦ)

ᐊᕐᓇᕐᒧᑦ ᐊᐅᓈᖃᑦᑕᓕᕐᓂᖅ ᐸᕐᓇᐃᓲᖅ ᐊᕐᓇᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓗᓂ ᓯᖓᐃᓕᕐᓂᕐᒥᒃ.

ᐊᑐᕐᓂᖅᐹᖑᓲᖅ ᓯᖓᐃᓕᕐᓗᓂ ᐅᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᐃᑉᐸᕇᖕᓂᕐᒥ. ᐊᖑᑦ ᐲᖅᓯᒃᐸᑦ ᖃᐸᒃᒥᒃ ᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑦᑐᖓᓄᑦ. ᖃᐸᒃ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᖅ ᒥᓕᐊᓐᓂᒃ ᒥᑭᑦᑑᑎᑯᓗᖕᓂᒃ ᐃᔭᕈᕙᐅᔭᓂᑦ ᐱᐊᕋᒃᓴᓂᒃ.

ᐃᔭᕈᕙᐅᔭᑦ ᐱᐊᕋᒃᓴᐃᑦ ᕿᒪᐃᒃᐸᑕ ᐊᖒᑉ ᑎᒥᖓᓂᒃ, ᐳᐃᔾᔪᕋᕐᓗᑎᒃ ᖂᖃᖅᒧᑦ, ᐃᒡᓕᐊᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᐃᒡᓕᐊᓪᓗ ᐃᐱᐅᑕᖓᓄᐊᕐᓗᑎᒃ.

ᐃᔭᕈᕙᐅᔭᑦ ᐱᐊᕋᒃᓴᐃᑦ ᑲᑎᒍᑎᓗᓂ ᒪᓐᓂᖕᒧᑦ (ᐃᓄᒃᓴᙳᕐᓂᖓ) ᐃᒡᓕᐊᑉ ᐃᐱᐅᑕᖓᓂ, ᑲᑎᒍᑎᓗᑎᒃ ᓴᓇᓗᑎᒃ ᐱᐊᕋᒃᓴᒥᒃ. ᐱᖃᐸᒃᓴᖅ ᐊᑦᑕᑕᕐᓗᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓵᒡᓕᓯᒪᔪᒧᑦ ᐊᓗᒃᓴᐅᑦᒧᑦ ᐃᒡᓕᐊᒥ, ᐱᒋᐊᓕᕐᓗᓂ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓗᓂ ᓄᑕᕋᓛᒃᓴᒧᑦ.

ᐊᑐᕐᓗᖑ ᑲᓲᑎ ᑕᑯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᓯᖓᐃᓂᕐᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ: KidsHealth Pregnancy Calendar 

ᓯᖓᐃᕖᑦ?

ᐊᐅᓈᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᐅᓈᖏᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᓯᐊᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓂᒃ. ᐊᐃᑉᐸᕇᖃᑎᖃᕈᒪᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᐊᐅᓈᕐᓃᓪᓗ ᑭᖑᕙᕐᓗᓂ, ᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑎᑦ:

 • ᐊᖏᕐᕋᒥ ᓯᖓᐃᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎᑦ
 • ᓯᖓᐃᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ

ᐊᕐᓇᓕᒫᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ. ᐅᕝᕙᐅᑯᐊ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑐᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᐊᕐᓇᐅᑉ ᓯᖓᐃᓕᖅᐸᑦ.

 • ᒪᐃᓪᓗᑎᒃ ᐃᕕᐊᖐᒃ
 • ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓂ ᐊᓯᔾᔨᑳᓪᓚᑲᑕᒃᓗᓂ
 • ᐃᖅᑯᒻᒪᓵᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅ—ᒥᕆᐊᙳᑲᑕᖕᓂᖅ ᒥᕆᐊᑲᑕᖕᓂᕐᓗ
 • ᐅᖁᒪᐃᒃᓕᒋᐊᕐᓗᓂ
 • ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᑐᓄᕐᓗᖕᓂᖅ
 • ᖁᐃᓴᕋᐃᓕᕐᓗᓂ

ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᐅᓈᖅᐸᒃᑐᑦ ᐊᐅᓈᙱᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᓄᑦ.

 • ᓂᕿᐅᓯᖅ, ᐃᖃᐃᓕᓴᓗᐊᕐᓂᖅ, ᑕᖃᖓᓂᕐᓗ
 • ᐃᓚᖏᑦ ᓯᖓᐃᓕᔾᔭᐃᒃᑯᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᓯᖏᑦ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᕐᓇᐅᑉ ᐊᐅᓈᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᙱᓈᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃᓘᓐᓃᑦ, ᐊᐅᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓ ᓱᒃᑲᐃᒃᓕᒋᐊᕐᓗᓂ

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᓂᒃᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓈᖃᑦᑕᕐᓂᖅᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᓘᒃᑖᒥᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥᒃᓘᓐᓃᑦ.