ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᖅᑐᖓ

ᓄᓕᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ—ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ.

ᓄᓕᐊᕐᓂᓕᕆᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ

ᐃᓅᕋᑖᖅᑐᕕᓃᑦ ᐊᖑᑏᑦ ᑕᐃᒪᐃᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᐅᓱᖓ ᐅᓕᐊᖏᖅᑕᐅᓪᓗᓂ.