ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎ

ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖅ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

  • ᐊᖏᕐᕋ
  • ᐃᓕᖕᓂ ᐅᐱᒋᓗᑎᑦ
  • ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪ

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅ

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑕᐅᕗᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂ ᐊᒃᑑᑎᔪᓄᑦ ᐃᓅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓂ, ᐃᓱᒪᖓᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃᓗ. ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᖁᕕᐊᓱᙱᓐᓂᖅ, ᓯᕘᕋᓂᖅ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓱᙱᓐᓂᖅ, ᓂᕆᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖏᓐᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕆᓯᒪᔭᖃᕐᓗᓂ ᐃᓕᖅᑯᓰᑦ.

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᓄᖅᑐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᒃ ᐱᕙᖕᒪᑦ. ᐅᓄᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑉᐱᐊᓱᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᙱᖦᖢᑎᒃᓗ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖕᓂ. ᐃᑲᔫᑎᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑕᑦ ᐃᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᑦ. 

ᐃᒡᕕᑦ ᑭᓇᑭᐊᕐᓘᓐᓃᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᐸᑦ, ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖅᑕᓕᒃ−ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᒪᒥᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ.