ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎ

ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖅ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

 • ᐊᖏᕐᕋ
 • ᐃᓕᖕᓂ ᐅᐱᒋᓗᑎᑦ
 • ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪ

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᖅ

ᐃᓄᑑᙱᑦᑐᑎᑦ. ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᕈᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᖃᑦᑕᕈᕕᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ. ᑕᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ−ᐃᓚᖕᓄᑦ, ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᕐᓄᑦ, ᐃᓐᓇᕐᒧᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒧᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ, ᐃᓄᓕᕆᔨᒧᑦ, ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᒧᑦ.

ᐃᓱᒪᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᒡᓕᒋᔭᕐᓂᒃ ᐃᓱᒪᔪᖃᖅᐸᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐋᓐᓂᕈᒪᓗᓂ, ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒃᓴᐅᕗᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒃᓴᖅᑕᖃᖅᐳᖅ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᑲᐅᑎᒋᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ.

ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ:

 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒃᓴᖅ
  ᐃᖃᓗᐃᑦ: 867-979-3333
  ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥ: 1-800-265-3333
 • Kids Help Phone
  1-800-668-6868
 • ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
  ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-331-5900
 • ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ
  1-888-331-4433 (ᓇᒡᒐᔾᔭᒥ−ᐅᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ 8:30-5:00)
 • ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᔨᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ: