ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎ

ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖅ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

  • ᐊᖏᕐᕋ
  • ᐃᓕᖕᓂ ᐅᐱᒋᓗᑎᑦ
  • ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪ

ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᑭᓇᒥᑭᐊᖅ ᐃᒃᐱᒋᔭᕐᓂᒃ

ᑭᓇᑭᐊᖅ ᐃᒃᐱᒋᔭᐃᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᓕᖅᐸᑦ, ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᓕᖅᐸᑦ, ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᒥᒃ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑎᖑᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ.

ᓈᓚᒃᓗᑎᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᔭᒥᖕᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᑯᖏᓐᓂᒃᓗ. ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐸᕐᓇᐃᔾᔪᑎᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᑖᕐᓗᑎᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂ ᐊᑲᐅᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ.
ᐃᓕᑦᑎᓗᑎᑦ ᐃᓕᑦᑎᓗᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓂ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᑦ, ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᕈᑎᑦ ᒪᒥᓴᐅᑎᓪᓗ. ᑖᓐᓇ ᐃᑲᔪᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᑐᑭᓯᓂᕐᒥ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᒃ ᐊᑐᕐᒪᖔᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ.
ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓗᐊᙱᓪᓗᒍ ᐃᓄᒃ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᒃ ᐃᓄᑑᔪᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᓂᙵᐅᒪᓗᓂ. ᑖᓐᓇ ᐋᓐᓂᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᓯᖏᑕ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᖏᓐᓂ. ᑖᒃᑯᐊᖑᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓇᕈᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ−ᐃᓕᖕᓂᐅᙱᑦᑐᖅ.
ᐊᐱᕆᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᑲᔪᕐᓗᓂ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᕐᓂ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᓂᒃᓘᓐᓃᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ, ᐊᐱᕆᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ.
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑎᓪᓗᑎᓪᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᕈᕕᐅᒃ.
ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᒡᓕᒋᔭᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖅᐸᒡᓗᒍ. ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖃᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᓪᓗ. ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑎᑦ ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓄᑦ.