• Niqit
  • Iliknik pimmariktumik pivaklutit
  • Ihumarittiangnik

Ikayuqlugu kitu pikpagiyat

Pikpagiyat ayukhaliqqat, aannigumi ayukhaqtitaugumi, ihumarlirnigamiluunniit, amigaittut qanuqtun ikayuqtaaqtutin.

Tuhaklutin Aadlanut kangiqhipkailimaittaangginni ihumagiyainnik atuqpaktainniklu pilutik humilikaaq. Ikayuqlugit upalunggaiyaidjutikhaanik ikayuqtauyaamingnik nakuuhiyaamingnik.
Ayuikhalutik Ayuikhalutin aadlatkiiqnik ayukhautainnik inuuhiringnikkut, takudjutigiyauyutlu havautikhainniklu. Taapkuat ikayuutauniaqtut ilitturiyaangni qanuqtun inuuvaktuq inuuhiringnaiktuq qanuqlu ikayuqtaaqtan.
Ilvit piutigittailugu Inuk ihumaiktuq avalittumaniaqtuq ayukhautaalu akhuugutigilugu inmi ninggahuktutun piluni. Taimaatun pigumi aanniktitiniaqtuq inungnut ihumainnut. Taapkuat takudjutigiyauyut aanniarunmut – una pidjutiginggitat.
Apikhilutin qanuqtun ikayuqtaaqtutin Ubluk tamaat pidjutiniagungnakhiuq taapkuayut halummakhilutin igalutinluunniit. Ikayuqtauyumanggittungnakhiyut ilingnit, apikhugaluaqtillutin.
Ikayuqtaudjavutin Munagilutin ilingnik ikayuqtaulutinlu ikayuqtauyumaguvit.
Uqaqvigilugu ihumaqatiaqnikhamik havaktut ayuitiaqhimayuq Qiniqhialutin ikayuqtighangnik uvalu kinamun piqpagiyangnun. Ihumaqatiaqnikhamik havaktut ayuitiaqhimayuq itut tamaini nunalaani uvalu ayuiqhaqhimayut tunilutik ikayuutinik uvlau ikayuqhugitlu. Hivayaqtaaqtatlu Kamatsiaqtut Ikayuqvighat uvaluuniin Nutaqqanut Ikayuqtiuyit.