STI-mik Ihivriuktaulutit: Maliqalugit maliktakhatit

  • Piyaqangitat angayuqavit munaqtivitluniit angiqnia. Takkuktauniit quyanginnaq hiamitiqtaulaittuqlu.
  • Kannguhukkuvit, apigilugu naamaktuq arnat ihivriuqtaunianik angutit ihivriuqtaunianik.
  • Titiraklugu uplua ikaqnialu tatqiqhiutingni.
  • Apikhilutit ihivriukhirumayutit STI-mut naunaiyaunmik. Hannaiqhimalutit kiuttaqtarnik apiqqutit pilugulu qurnik aungnigluuniit naunaiyaqtauyukhanik mihugviuyauyarniluniit.
  • Apiqqutigilugit nutaqilaiyautikhanik. Tiguhilutit akiittunik puukhanik nanuutikharniklu.
  • Naunaiglugu hivayautit tuhayakhat piyakhaqnik qanurittakharnik.
  • Hivayaglugu munaqhiqarvik talvani 1 tikitlugu 2 havainirni tuhagvigingitkupkit.
  • Naunaiqtauguvit piqaqnigaunmik, atuqlugit havautikhatit nuliaffaaktinatit. Piqatigiyat ihivriuqtaudjavuk havautikhaqtaulunillu. Hiamapkaktittailugu tamna STI-nik ahiinut!