ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᒪᖔᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᖅ: ᖃᓄᐃᓘᕐᑕᐅᒍᓯᖏᑦ

ᓯᕗᓪᓕᐹᒥ 1 - ᐊᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᑕᑯᔭᐅᕕᑦᓴᓕᐅᕐᓗᑎᑦ.

  • ᐊᖓᔪᕐᖄᑭᓐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔨᓐᓄᓗᓐᓃᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᓗᑯᒋᐊᑐᖕᖏᑐᑎᑦ. ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᑐᖕᖏᑐᖅ.
  • ᑲᖕᖑᓱᒍᕕᑦ, ᐊᕐᓇᒥᒃ ᐊᖑᑎᒥᓪᓘᓃᑦ ᐅᑉᐱᕆᑦᓯᐊᑕᕐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎᓴᕐᑖᓗᑎᑦ.
  • ᐅᓪᓗᖓ ᖃᑦᓯᖑᕐᓂᖓᓗ ᐳᐃᒍᕐᑌᓕᓗᒍ ᓇᓗᓀᕐᓗᒍ.

ᑐᖓᓕᐊᓂ 2 - ᑕᑯᔭᐅᕕᒋᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᐁᓗᑎᑦ.

  • ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᒪᖔᕐᐱᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒍᒪᓗᑎᑦ. ᐊᐱᕐᓱᑕᐅᓂᐊᕋᔨᑦ ᑭᐅᒪᑦᓯᐊᓗᑎᑦ ᐃᑎᕈᕐᓂᓗ ᑐᓂᔨᓗᑎᒃ ᐊᐅᖏᕐᑕᐅᓗᑎᓪᓘᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓄᓪᓘᓃᑦ.
  • ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎᓂᒃ ᐊᐱᕆᐅᑎᖃᕐᓗᑎᑦ. ᐅᓲᑉ ᐴᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᓯᕈᑎᓂᓪᓗ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᑖᕐᓗᑎᑦ.
  • ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᑦᓯᐊᓛᕋᕕᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᓐᓂᒃ ᐁᑦᑑᑎᖃᑦᓯᐊᓗᑎᑦ.

ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ 3 - ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒋᐊᓪᓚᓂᖅ

  • ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓕᒫᒥ ᒪᕐᕉᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓐᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ.
  • ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓂᕋᕐᑕᐅᒍᕕᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑕᐅᒍᑎᑎᑦ ᐱᔭᕇᑦᓯᐊᓗᒋᑦ ᓄᓕᐊᕆᐊᓪᓚᓚᐅᕐᓇᒃ. ᐁᑉᐯᑦ ᓄᓕᐊᖃᑦᑕᑕᑌᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑕᒥᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᑖᕐᓗᓂᓗ.