ᓲᓱᒋᑦᓯᐊᐳᖓ

ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ - ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᑎᐅᓂᒃᑯᓗ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓕᐊᕐᓂᒥᒃ.

 

ᑐᓴᕋᑦᓴᐅᖃᒻᒥᓂᕐᐹᖅ

ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ

ᐴᖅ ᓄᓕᐊᕐᑐᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᑖᕇᒃᑯᑎᐅᓗᓂ ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕆᒃᑯᑎᐅᓗᓂᓗ; ᐊᖑᑏᑦ ᐊᕐᓀᓗ ᐴᖃᕈᓐᓇᑐᑦ

ᐊᓪᓚᖑᕐᑎᓯᓂᖅ