ᓲᓱᒋᑦᓯᐊᐳᖓ

ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ - ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᑎᐅᓂᒃᑯᓗ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓕᐊᕐᓂᒥᒃ.

 

ᑐᓴᕋᑦᓴᐅᖃᒻᒥᓂᕐᐹᖅ

ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ

ᐅᑦᓲᑉ ᐃᓗᐊᓅᓲᖅ ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎ ᑭᓯᐊᓂ ᐋᓐᓂᐊᒥᒃ ᓴᐳᒻᒥᒍᑎᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ

ᐊᓪᓚᖑᕐᑎᓯᓂᖅ