ᓲᓱᒋᑦᓯᐊᐳᖓ

ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ - ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᑎᐅᓂᒃᑯᓗ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓕᐊᕐᓂᒥᒃ.

 

ᑐᓴᕋᑦᓴᐅᖃᒻᒥᓂᕐᐹᖅ

ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ

ᑲᐳᕐᑕᐅᓯᒪᒍᑎᐅᒍᓂ ᐊᑑᑎᖕᖏᑑᒍᓐᓇᑐᖅ ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕆᔭᐅᓲᖅ ᑎᖑᒻᒥᒃ ᓱᒃᑯᐃᒍᓐᓇᑐᖅ

ᐊᓪᓚᖑᕐᑎᓯᓂᖅ