ᐃᑦᓯᒎᕐᓂᑯᑦ ᐱᓗᑲᑕᐅᓂᖅ

ᐃᑲᔪᕐᑎ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᐊᓪᓚᕕᒃ

ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ ᐱᖁᔭᕐᓗ

ᐅᑭᐅᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᓂᕐᒥ ᓄᓕᐊᕈᒪᓗᑎᑦ. ᐅᑭᐅᖏᑦ ᓄᓕᐊᓚᖓᔭᕐᐱᑦ ᑐᑭᓯᒪᒋᐊᓕᑎᑦ. ᐱᖁᔭᒥᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᓂᐅᔪᖅ ᓄᓕᐊᕈᕕᑦ ᐅᑭᐅᑭᑦᑐᒥᒃ ᐊᖏᕈᓐᓇᐅᑎᖃᖕᖏᒪᑦ ᐱᐊᕋᐅᓗᐊᕋᒥ.

ᐊᖏᕈᓐᓇᓂᕋᕐᑕᐅᒐᒥ ᑐᑭᖃᖕᖏᑐᖅ ᐊᖏᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᓂᒃ.

ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ, ᐱᖕᖑᐊᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎ, ᐳᓖᓯ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎ, ᐊᓈᓀᑦ ᐊᑖᑌᑦ ᐃᓄᒻᒪᕆᐅᓂᕐᓴᓗᓐᓃᑦ ᐃᓓᑦ, ᐊᓂᕋᕆᓚᐅᕐᑐᑕᑎᑦ, ᐯᔩᑦ, ᐊᔪᕿᕐᑐᐃᔩᑦ.

ᐅᑭᐅᖏᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᖃᓄᐃᓕᕙ
12 ᐊᑖᓂ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᐊᖏᕈᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᓄᓕᐊᕐᑕᐅᓂᕐᒥᒃ
12-ᓂᒃ 13-ᓂᓪᓗ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᐊᖏᕈᓐᓇᑐᖅ ᒪᕐᕉᓄᑦ ᐊᕐᕌᒎᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᑦᓯᒥᒃ (ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒋᖕᖏᑕᒥᓂᒃ, ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓕᐅᖕᖏᑐᒥᒃ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᓂᖃᖕᖏᑐᒥᒃ)
14-ᓂᒃ 15-ᓂᓪᓗ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᐊᖏᕈᓐᓇᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐅᖓᑖᓅᖕᖏᑐᖅ ᐊᖓᔪᑦᓯᒥᒃ (ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒋᖕᖏᑕᒥᓂᒃ, ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓕᐅᖕᖏᑐᒥᒃ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᓂᖃᖕᖏᑐᒥᒃ)
16-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ ᐅᖓᑖᓂᓗ ᐊᖏᕈᓐᓇᑐᖅ ᐊᖓᔪᑦᓯᒥᒃ (ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒋᖕᖏᑕᒥᓂᒃ, ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓕᐅᖕᖏᑐᒥᒃ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᓂᖃᖕᖏᑐᒥᒃ)
ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᓂᖃᕐᑐᖅ, ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᐅᑎᓕᒃ - ᐃᓚᖏᑦ, ᑎᒎᕕᖏᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ, ᐊᔪᕿᕐᑐᐃᔨ, ᐳᓖᓯ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎ ᓄᓕᐊᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᐅᑭᐅᓕᓐᓂᒃ 18 ᐊᑖᓂ
18 ᐊᑖᓂ ᐅᑭᐅᓕᒻᒥᒃ: ᐃᑎᒃᑯᑦ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ ᐊᖏᕐᑕᐅᓂᖅ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᓯᖁᒥᑦᓯᓂᐅᔪᖅ, ᑲᑎᑎᑕᐅᒪᖕᖏᑐᓂ.

 

ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᑕᐅᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ ᐸᓯᔭᑦᓴᐅᖏᓐᓇᕕᑦ. ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑎᑦ.

 • ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ, ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒧᑦ, ᐳᑭᕐᑕᓕᓐᓄᑦ, ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᓐᓄᑦ (ᓄᓇᕕᒻᒥ)
 • Kidshelpphone.ca 1-800-668-6868
 • Sexual Health Program
  Public Health Department
  Nunavik Regional Board of Health and Social Services
  Box 900
  Kuujjuaq, Quebec J0M 1C0
  Tel: 819 964-2222 / 1 844 964-2244, ext. 269