Nuliarniq Maligakhallu

Ukiuriyait ihumagiyauykhat pidjutaukpata maliganut tunihinirmut piyunullu angirutikhanut nuliarnikkut. Ukiunga angirutikhanut ukiunga inuup ukiuriyakhainut, angiriami ilauluni nuliarnikkut. Ihuinaarutauyuq nuliariami inungmut qaangiutihimaittumut ukiunganut angiqtaaqtunut.

Taimaa pittaaraluaqhutit pilutit angiqlutit, kangiqhidjutigingitaa taimaa piyukhaulutit.

Inuk itquumagiyauyukhaq angirutikhaqaqlunilu ilagiyait inuit ukunatut ilihaiyi, ulapqipkaiyi, paliihima, munaqhiliqiyini havakti, angayuqqaaq aallalluunniit angayukhiuyut ilagiyait, munaqtiuyuq angayuqqaangullaktuq, nutaqqiqiyi, minihitaq.

Ilvitluuniit piqatigiyatluuniit Maligatigut taimailihimayuq:
12-nik ukiuqaqtunut Angikhimaitkumi qanuqtutliqaak nuliarnikkut qanuriliuqtauluni atlamit inungmit
12 nit 13 nut ukiuqaqtunut Angiqtukhaungittut inungmut ikitqiyanik malruk ukiungni angayukhiukpat inminit, (ukpiriyauyuminaqtunut hivulliuqtiuyumit)
14 nit 15 nut ukiuqaqtutunut Angirunaqtuq kinamutliiqaak ikitqiyainik tallimanit 5 ukiuqaqtumut angayukhiuyumut inminit (ukpiriyauyuminaqtunut hivulliuqtiuyumit)
16-nik ukiuqaqtunut Angirunaqtuq kinamutliiqaak angayukhiuyumut inminit (havaaqangittumut ukpiriyauyuminaqtunut, qulvahiktunut havaaqaqtunut)
Inuk ukpiriyauyuminaqtuq, hivulliuqtiuyuq – ilagiiktunut ilaruhiuyuq, tiguaqtauhimayunik ilaruhiuyuq, ilihaiyiuyuq, anngadjuvingmi hivulliuqtiuyuq, Pallihimatkuni havaktiuyuq, aanniarvingmi havaktiuyuq Nuliarnikkut piqatiqaqtukhaungittuq kinamutliqaak nukakhiuyumit 18-nguqhimaitumut
Ukiunikhimaittunut 18-nik ukiuni: itikkut nuliarnirmut Angiqniq ihuinaarutauyuq, kihimi katuhiqhimayut aippariit.

 

Pidjutigihimagungni nuliarnikkut pimmarlungniq, ilihimalutit ilivit ihuinaangittutit. Ikayuqhiktaaqtutit.