ᓇᑦᔨᐊᖃᕐᓂᖅ

ᐃᑲᔪᕐᑎ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᐊᓪᓚᕕᒃ

ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕐᑌᓕᓂᖅ

ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕋᔭᖕᖏᑐᑎᑦ ᓄᓕᐊᖃᑦᑕᖏᒃᑯᕕᑦ ᑭᓯᐊᓂ.

ᐅᑦᓱᑯᑦ ᓄᓕᐊᕐᑕᐅᓚᖓᒍᕕᑦ, ᐱᐊᕋᕐᑖᕆᒃᑯᑎᐅᒍᓐᓇᑐᑦ:

ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎᑦᓯᐊᖑᓂᕐᐹᖅ ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᑖᕇᒃᑯᑎᑦᓯᐊᖑᓂᕐᐹᖑᑦᓱᓂ ᐅᓲᑉ ᐴᖓᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐱᐊᕋᕐᑖᕇᒃᑯᑎᑑᒪᓗᓂᓗ ᐊᑕᐅᑦᓯᑯᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᒃ.