ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕆᒃᑯᑎᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᓱᓇ:

ᐅᓲᑉ ᐴᖓ (ᐊᖑᑎᐅᑉ ᐊᑐᓲᖓ)

ᐅᑦᓲᑉ ᐃᓗᐊᓃᓲᖅ ᐃᑎᕐᒥᓗᓐᓃᑦ (ᐊᕐᓇᐳᑉ ᐴᖓ)

Condoms

ᐱᐅᔫᓂᖓ:
 • ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕇᒃᑯᐅᑎᒍᓐᓇᑐᖅ ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎᐅᒍᓐᓇᓱᓂ
 • ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐊᖑᑎᓄᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ
 • ᑎᒥᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᓴᖕᖏᑐᖅ
 • ᖁᓄᓪᓕᓲᓄᑦ ᖁᓄᓪᓕᓇᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᑕᓕᒃ
ᐃᓱᐃᑦᑑᓂᖓ:
 • ᐊᑐᕐᑕᐅᓯᐊᖕᖏᑯᓂ ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕈᑎᐅᒍᓐᓇᑐᖅ ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕈᑎᐅᒍᓐᓇᑐᖅ
 • ᓯᕗᓂᖓᒍᑦ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᓚᖓᒍᓂ
ᐊᑭᖓ:

ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ

ᓇᑭᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ:
 • ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ, ᐱᖕᖑᐊᕕᒻᒥ (ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ)
ᓱᓇ:
 • ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐊᕐᓇᐅᑉ ᐄᕐᖃᒐᖓ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐄᖃᑦᑕᕆᐊᓕᖓ.
 • ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᒻᒪᕇᑦ ᐄᕐᖃᒉᑦ.
 • ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᒪᕆᒻᒧᓗᓐᓃᑦ ᐅᖄᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᕐᓂᒃ ᓇᕝᕚᓂᐊᕋᕕᑦ.

The Pill

ᐱᐅᔫᓂᖓ:
 • ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎ
 • ᐊᐅᓈᕐᓂᖓ ᓈᒻᒪᓈᕐᑕᓂᕐᓴᐅᒐᔭᕐᑐᖅ
 • ᐊᑯᓂᐅᖕᖏᓂᕐᓴᖅ ᐊᐅᖃᖃᑦᑕᕋᔭᕐᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᕐᒥ ᖁᓖᕐᒥᓗ ᖁᐱᕐᕈᑖᕇᒃᑯᑎ
 • ᐊᑐᕆᐊᖓ ᓇᓗᓇᖕᖏᑐᖅ
ᐃᓱᐃᑦᑑᓂᖓ:
 • ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕇᒃᑯᑎᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ
 • ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐄᔭᐅᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ
 • ᓱᕐᕃᒍᓐᓇᑐᖅ - ᐃᕕᐊᖏᕐᒥᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᒍᓐᓇᑐᖅ, ᐊᐅᖃᑲᓪᓛᒍᓐᓇᑐᖅ, ᒥᕆᐊᖕᖑᒍᓐᓇᑐᖅ, ᓄᓕᐊᕐᑕᐅᒍᒪᓪᓗᐊᕋᔭᖕᖏᑐᖅ
ᐊᑭᖓ:

ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ - ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐃᓚᐅᒍᑎᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ (ᓄᓇᕕᒻᒥ)

ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᖅ 

ᐊᑭᖃᖕᖏᑑᒍᓐᓇᒥᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᑖᕈᑏᑦ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᖏᒍᑦ

ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᖅ 

$28-ᓂᑦ $52-ᓄᑦ ᑕᕐᕿᑕᒫᑦ ᐊᑭᖃᕈᓐᓇᑐᖅ

ᓇᑭᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ:

ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ

ᓱᓇ:
 • ᓂᐱᑎᒐᖅ ᐊᕐᓇᐳᑉ ᐅᕕᓂᖓᓄᑦ ᒪᑦᑐᑎᐅᔮᕐᑐᖅ
 • ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᐊᓯᑦᔨᑕᐅᒋᐊᓕᒃ

The Patch

ᐱᐅᔫᓂᖓ:
 • ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎ
 • ᐊᑐᕆᐊᖓ ᓇᓗᓇᖕᖏᑐᖅ
 • ᐊᐅᓈᕐᓂᖓ ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᓯᐊᕐᓂᓴᐅᒍᓐᓇᑐᖅ
 • ᐊᑯᓂᐅᖕᖏᓂᕐᓴᖅ ᐊᐅᖃᕐᑎᓯᓲᖅ

 

ᐃᓱᐃᑦᑑᓂᖓ:

ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕇᒃᑯᑎᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ

ᓱᕐᕃᒍᓐᓇᑐᖅ - ᐊᐅᖃᑲᓪᓛᒍᓐᓇᑐᖅ, ᐃᕕᐊᖏᕐᒥᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᒍᓐᓇᑐᖅ , ᒥᕆᐊᖕᖑᒍᓐᓇᑐᖅ ᒥᕆᐊᑎᕆᓗᓂᓗ, ᐅᕕᓂᖓ ᐅᖏᓚᖃᑦᑕᕈᓐᓇᑐᖅ

ᐊᑭᖓ:

ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ - ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐃᓚᐅᒍᑎᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ (ᓄᓇᕕᒻᒥ)

ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᖅ

ᐊᑭᖃᖕᖏᑑᒍᓐᓇᒥᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᑖᕈᑏᑦ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᖏᒍᑦ

ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᖅ

$43-ᕌᕐᑐᖅ ᑕᕐᕿᑕᒫᑦ ᐊᑭᖃᕈᓐᓇᑐᖅ

ᓇᑭᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ:

ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ

ᓱᓇ:
 • ᑲᐴᑎ ᐊᕐᓇᐅᑉ ᑲᐱᔭᐅᒍᑎᒋᓲᖓ ᑕᕐᖀᑦ ᐱᖓᓱᑕᒫᑦ

The shot

ᐱᐅᔫᓂᖓ:
 • ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎᐅᒍᓐᓇᑐᖅ
 • ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᓯᑕᒪᕕᑦᑕᑐᐃᓐᓇᑐᖅ
 • ᐊᐅᖃᓪᓗᐊᕈᓐᓀᑎᑦᓯᓲᖅ
ᐃᓱᐃᑦᑑᓂᖓ:
 • ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕇᒃᑯᑎᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ
 • ᑕᕐᖀᑦ ᐱᖓᓱᑕᒫᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᑎᐅᒋᐊᓕᒃ
 • ᐃᓚᖓᒍᑦ ᐊᐅᓈᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓱᐃᓪᓕᑎᑦᓯᒍᓐᓇᑐᖅ
ᐊᑭᖓ:

ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ - ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐃᓚᐅᒍᑎᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ (ᓄᓇᕕᒻᒥ)

ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ

ᐊᑭᖃᖕᖏᑑᒍᓐᓇᒥᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᑖᕈᑏᑦ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᖏᒍᑦ

ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ

$60 ᑲᐱᔭᐅᓂᑕᒫᑦ

ᓇᑭᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ:

ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ

ᓱᓇ:
 • T-ᖑᔮᕐᓱᓂ ᐃᓪᓕᐊᑉ ᐹᖓᓃᑦᑐᖅ
 • ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᒪᕆᒻᒧᑦ ᐃᓕᔭᐅᓲᖅ

IUD

ᐱᐅᔫᓂᖓ:
 • ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎᐅᒍᓐᓇᑐᖅ
 • ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᓪᓕᒪᓂ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᖅ
 • ᐊᐅᓈᓪᓗᐊᖃᔦᕐᑎᓯᓲᖅ
ᐃᓱᐃᑦᑑᓂᖓ:
 • ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕇᒃᑯᑎᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ
 • ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᒪᕆᒻᒧᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ ᐲᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓱᓂᓗ
 • ᓱᕐᕋᑕᐅᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᑦ: ᓈᓕᕆᓂᖅ, ᖁᓖᓕᕆᓂᖅ, ᐊᐅᓈᑲᑕᓐᓂᖅ. ᐊᕐᓀᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᑉᐱᒍᓱᒍᓐᓀᓲᑦ ᑕᕐᖀᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓄᑦ ᐊᓂᒍᑐᐊᕐᒪᑕ.
ᐊᑭᖓ:

ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ - ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐃᓚᐅᒍᑎᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ (ᓄᓇᕕᒻᒥ)

ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ

$300-ᓂᑦ $530-ᓄᑦ (ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᑭᖓ)

ᓇᑭᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ:

ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ

ᓱᓇ:
 • ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ ᐱᖓᓱᓂ ᐅᑦᓲᑉ ᐃᓗᐊᓃᓲᖅ

Vaginal Ring

ᐱᐅᔫᓂᖓ:
 • ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎ
 • ᐊᑯᓂᐅᖕᖏᓂᕐᓴᖅ ᐊᐅᖃᕐᑎᓯᓲᖅ
 • ᑮᓇᐅᑉ ᖁᓖᓪᓗ ᖁᐱᕐᕈᖏᓐᓂᒃ ᐱᐅᓯᑎᑦᓯᒍᓐᓇᑐᖅ
ᐃᓱᐃᑦᑑᓂᖓ:
 • ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕇᒃᑯᑎᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ
 • ᐊᐅᖃᕋᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ
 • ᓱᕐᕋᑕᐅᒍᑎᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ: ᐃᕕᐊᖏᒋᒃ ᐋᓐᓂᐊᓗᑎᒃ, ᒥᕆᐊᖕᖑᓗᓂ, ᓄᓕᐊᕈᒪᓪᓗᐊᕋᓂ
ᐊᑭᖓ:

ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ - ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐃᓚᐅᒍᑎᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ (ᓄᓇᕕᒻᒥ)

ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ

$30-ᕌᕐᑐᑦ ᑕᕐᕿᑕᒫᑦ

ᓇᑭᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ:

ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ

ᓱᓇ:
 • ᐊᕐᓇᐅᑉ ᐱᒋᐊᓕᖓ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᓂᒍᓚᐅᕐᑎᓇᒋᑦ (120 ᑫᕙᓪᓚᒍᓰᑦ) ᓄᓕᐊᕐᑐᕕᓂᐅᓗᓂ.
 • ᐊᑑᑎᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᑐᖅ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᓂᒍᓚᐅᕐᑎᓇᒋᑦ ᓄᓕᐊᕐᑐᕕᓂᐅᓗᓂ.
ᐱᐅᔫᓂᖓ:
 • ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎ
ᐃᓱᐃᑦᑑᓂᖓ:
 • ᓱᕐᕋᑕᐅᒍᑎᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ: ᒥᕆᐊᖕᖑᓗᓂ, ᒥᕆᐊᑎᕆᓗᓂ, ᓂᐊᖁᖕᖑᓗᓂ, ᓈᓕᕆᓗᓂ, ᐃᕕᐊᖏᒋᒃ ᐋᓐᓂᐊᓗᑎᒃ, ᐊᐅᓈᕐᓂᖓ ᓱᕐᕋᑕᐅᓗᓂ.
ᐊᑭᖓ:

ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ - ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐃᓚᐅᒍᑎᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ (ᓄᓇᕕᒻᒥ)

ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ

$22-ᓂᑦ $40-ᓄᑦ ᐊᑭᓕᒃ

ᓇᑭᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ:

ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ

ᐄᕐᖃᒐᕐᑖᕕᒻᒥ