ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ

ᐃᑲᔪᕐᑎ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᐊᓪᓚᕕᒃ

 • ᐊᓂᕐᕋᖅ
 • ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓲᓱᒋᓗᑎᑦ
 • ᐃᓱᒪᕐᓱᓯᐊᕐᓂᖅ

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ

ᐃᓅᑉ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓅᓕᖓᔪᖅ ᐃᓱᒪᖓᓄᓪᓗ. ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᕆᒋᐊᓕᓕᒫᑦᑎᓄᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᔪᖅ ᑎᒥᑦᑎᓄᑦ ᐋᓂᕐᓂᑎᒍᓪᓗ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ.

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ, ᐃᓅᑉ ᐃᒣᑦᑑᒍᑎᒋᒍᓐᓇᑕᖓ:

 • ᐱᒍᓐᓇᓂᕐᒥᒃᓂ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕈᓐᓇᑐᖅ
 • ᐅᖁᒣᓪᓕᐅᕋᓗᐊᕋᒥ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂ ᐊᓂᒍᐃᒍᓐᓇᓯᐊᕐᑐᖅ
 • ᐱᓇᓱᐊᑦᓯᐊᕈᓐᓇᑐᖅ
 • ᓄᓇᓕᒻᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᒍᓐᓇᑐᖅ

ᐱᐅᓰᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᓗ ᐊᑑᑎᔪᑦ ᐃᓱᒪᒥᒃ ᓱᕐᕃᓲᑦ - ᐃᓱᐊᕐᑐᒥᒃ ᐃᓱᐃᑦᑐᒥᓪᓗ.
ᐆᑦᑐᕋᐅᑏᑦ:

 • ᐃᓄᖃᑎᖃᕐᓂᖅ
 • ᑐᕌᒐᓕᐅᕐᓂᖅ ᐱᒍᓐᓇᓯᓂᕐᓗ
 • ᐱᒍᓐᓇᑐᕆᓂᖃᑦᓯᐊᓂᖅ
 • ᐅᖁᒣᒋᔭᒥᓂᒃ ᓵᖕᖓᓯᒍᓐᓇᓂᖅ
 • ᓇᓪᓕᑳᓂᖅ ᑐᑭᑖᕐᓂᓗ
 • ᐃᓱᒪᑦᓯᐊᓂᖅ
 • ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᐊᓕᐊᒋᔭᖃᕐᓂᖅ

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ, ᑎᒥᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ ᐊᓂᕐᓂᑯᓪᓗ ᐱᑐᑦᓯᒪᔪᐃᓐᓇᐅᕗᑦ. ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᓗᒍ ᐃᓄᒃ ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕐᑐᕕᓂᖅ ᓯᕘᕋᓕᓲᖅ, ᑲᑉᐱᐊᓱᑦᓱᓂ ᑲᕙᕐᓱᓂᓗ. ᑌᒣᑦᑑᓕᕋᒥ ᑎᒥᖓ ᐃᓱᐃᓪᓕᐅᓕᓲᖅ ᐊᓂᕐᑎᕆᑦᓯᐊᕈᓐᓀᓱᓂ, ᐊᐅᒃᑲᓂᓕᕐᓱᓂ ᐆᒻᒪᑎᖓᓗ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᑎᓪᓕᑕᓕᕐᓱᓂ.

ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ ᑐᑭᖃᕐᐳᖅ ᑎᒥᒥᓂᒃ, ᐊᓂᕐᓂᒥᓂᒃ ᐃᓱᒪᒥᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᓯᐊᓂᕐᒥᒃ.