ᓇᑦᔨᐊᖃᕐᓂᖅ

ᐃᑲᔪᕐᑎ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᐊᓪᓚᕕᒃ

ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕐᓂᖅ

ᖃᐸ ᐊᕐᓇᐅᑉ ᓇᓕᒃᑳᖓᓅᑐᐊᕈᓂ, ᐊᕐᓇᖅ ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᓚᕿᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒻᒪᕆᒃ

ᐅᑦᓱᑯᑦ ᓄᓕᐊᕐᓗᓂ (ᐅᓱᒃ ᐅᑦᓱᒧᑦ ᑐᕐᖁᑎᓪᓗᒍ)

ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕈᓐᓇᑐᖅ

ᐃᑎᒃᑯᑦ ᓄᓕᐊᕐᑕᐅᓗᓂ (ᐊᖑᑕᐅᖃᒌᒍᑎᒃ ᐊᕐᓇᐅᖃᑎᒌᒍᑎᓪᓗ ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ)

ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ

 • ᑯᓂᐅᕐᓂᖅ
 • ᐊᑦᑑᔭᕐᓂᖅ
 • ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ (ᐊᓐᓄᕌᕐᓯᒪᑦᓱᓂ)
 • ᖃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ
 • ᖃᐯᕐᑎᓂᖅ
 • ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ
 • ᙯᕋᔪᑦᑎ ᒪᓃᓪᓚᑎᓪᓗ ᓄᓕᐊᕐᑐᑦ (ᐊᕐᓇᖅ-ᐊᕐᓇᖅ ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ ᐊᖑᑎ-ᐊᖑᑎ)

ᐊᕐᓇᐅᑉ ᐊᐅᓈᕐᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᓲᖓ ᐱᐊᕋᑦᓴᑕᕈᓐᓇᓂᕐᒥᓄᑦ.

ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕈᓯᐅᕈᓪᓕᐅᓲᖅ ᐅᑦᓱᑯᑦ ᓄᓕᐊᕐᓱᓂ. ᐊᖑᑎ ᖃᐯᕐᑎᓗᒍ ᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑦᓱᖓᓄᑦ. ᖃᐯᕐᓂᖓ ᐊᖑᑎᐅᑉ ᒥᓕᐊᓂᒃ ᖃᐸᑕᓕᒃ.

ᐊᖑᑎ ᖃᐯᑐᐊᕋᒥ, ᐳᐃᑦᔪᓯᓲᑦ ᐅᑦᓲᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᐃᓪᓕᐊᓕᐊᕐᓱᓂ ᒪᓐᓂᐅᑉ ᐊᕐᖁᑎᖓᒍᑦ. 

ᖃᐸ ᑲᑎᓯᑐᐊᕋᒥ ᒪᓐᓂᒥᒃ (ᐱᑦᓴᖑᕐᑐᖅ) ᒪᓐᓂᐅᑉ ᐊᕐᖁᑎᖓᓂ, ᐱᑦᓴᖑᕐᓱᑎᒃ. ᐱᑦᓴᖑᕋᒥ ᐃᓪᓕᐊᒧᑦ ᓂᐱᓲᖅ, ᐱᐊᕋᑦᓴᕈᕐᓱᓂ ᐱᕈᕐᓴᓯᕐᓱᓂ.

ᐅᕙᓂ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᑕᒫᑦ ᐱᐊᕋᑦᓴᐅᑉ ᐊᖏᓕᕙᓪᓕᐊᒍᓯᖓᓂᒃ: KidsHealth Pregnancy Calendar

ᐱᐊᕋᑦᓴᖃᕐᖁᒎᒃ ?

ᐊᐅᖃᕆᐊᖃᓕᕐᓱᑎᑦ ᐊᐅᖃᖕᖏᑐᐊᕋᕕᑦ ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᖅ ᐱᐊᕋᑦᓴᑕᕐᓂᓂᒃ. ᐊᐅᖃᕐᓂᕆᒋᐊᓖᑦ ᑭᖑᕃᑉᐸᑦ ᓄᓕᐊᖃᑦᑕᓗᑎᑦ ᐃᒣᓘᕈᓐᓇᑐᑎᑦ:

 • ᐊᓂᕐᕋᒥ ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕐᒪᖔᕐᐱᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ
 • ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᐊᕋᑦᓴᑕᕐᒪᖔᕐᐱᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓗᑎᑦ

ᐊᕐᓀᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ. ᐅᑯᐊ ᐊᕐᓇᐅᑉ ᐱᐅᓯᕆᒍᓐᓇᑕᖏᑦ ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᑐᐊᕋᒥᒃ:

 • ᐃᕕᐊᖏᒋᒃ ᒣᑦᑑᓗᑎᒃ
 • ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓗᑎᒃ
 • ᐅᓪᓛᑯᑦ ᖃᓂᒪᓗᓂ - ᒥᕆᐊᖕᖑᓗᓂ ᒥᕆᐊᑎᕆᓗᓂᓗᓐᓃᑦ
 • ᖁᐃᑦᑎᓗᓂ
 • ᖁᓖᓕᕆᓗᓂ
 • ᖁᐃᓱᕋᓕᓪᓗᓂ

ᐊᕐᓀᑦ ᐊᐅᓈᕆᐊᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᐅᓈᖕᖏᑑᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᐃᒣᑦᑑᒐᒥᒃ:

 • ᓴᓗᓴᑐᐊᕋᒥᒃ, ᐃᙯᓕᓴᓗᐊᖃᑦᑕᑐᐊᕋᒥᒃ ᐅᖁᒣᓪᓕᐅᑐᐊᕋᒥᒃ
 • ᐃᓚᖏᑦ ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑏᑦ ᐊᕐᓇᒥᒃ ᐊᐅᓈᕈᓐᓀᑎᑦᓯᒍᓐᓇᒥᔪᑦ ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ ᐊᐅᓈᕐᓂᖓ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓗᓂ ᐊᐅᖃᖕᖏᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓗᓂᓗᓐᓃᑦ

ᐊᐅᓈᕐᓂᓂᒃ ᐊᐱᕆᒍᑎᖃᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᐱᕐᓱᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᒪᕆᒻᒧᓗᓐᓃᑦ.