ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᖅᑐᖓ

ᓄᓕᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ—ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ.

 

ᓄᓕᐊᕐᓂᓕᕆᔪᑦᐅᖃᐅᓰᑦ

  • ᐊᒥᖅᑕᒃ
  • ᐅᕕᓂᒃ ᖃᓱᖓᓪᓗᓂ ᐴᖑᔪᖅ ᐃᒡᔫᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖅᑰᓂᖓ ᓈᒻᒪᒃᑎᖦᖢᓂᐅᒃ