ᐊᐃᑉᐸᕇᒍᓯᒃᑯᑦ

ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖅ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

 • ᐊᖏᕐᕋ
 • ᐃᓕᖕᓂ ᐅᐱᒋᓗᑎᑦ
 • ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᐃᑉᐸᕇᖕᓂᖅ

ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ

ᓯᕘᕋᕖᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓕᐅᒪᓪᓗᑎᑦ ᐊᕐᓇᐅᓃᑦ ᐊᖑᑎᐅᓃᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐊᖑᑕᐅᖃᑎᓕᒃ/ᐊᕐᓇᐅᖃᑎᓕᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖕᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐲᑦ? ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ−ᐊᕐᓇᐅᒐᓗᐊᕈᓂ ᐊᖑᑕᐅᒐᓗᐊᕈᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖑᑕᐅᖃᑎᓕᒃ/ᐊᕐᓇᐅᖃᑎᓕᒃ.

ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐊᓯᒥᓂᓪᓗ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᐃᑉᐸᕇᖕᓂᒃᑯᑐᐊᖑᙱᑦᑐᖅ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑦᑎᐊᕙᐅᕗᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᒥᒃᓵᓅᖓᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓕᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᙵᖃᑎᒌᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᓂ.

ᓄᓇᓕᖕᓃᑦᑐᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᕆᔨᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑎᒃ LGBTTQ-ᖑᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᓯᔾᔨᕈᑕᐅᔪᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᓄᓕᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ.

 • ᐊᖑᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᓇᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓕᑦᑎᕚᓪᓕᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᕐᓂᕐᒥᒃ. ᓄᓕᐊᖃᑎᖃᕈᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᑉᐸᖃᕋᓱᐊᕐᓂᖅ..
 • ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᑦ ᑕᑎᒋᔭᕐᓄᑦ—ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒧᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ, ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒧᑦ. ᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᓵᓚᓯᐊᖑᖃᑦᑕᖅᑐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᓐᓂᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᕈᕕᑦ.
 • ᐃᓅᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᔭᖓᓂᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᐸᒡᓗᑎᑦ ᐊᐃᑉᐸᖃᕋᓱᖕᓂᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᓇᐅᓂᖓ/ᐊᖑᑕᐅᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᖁᙱᒃᑯᓂᐅᒃ.
 • ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᒍᕕᑦ ᐊᕐᓇᐅᓂᖓᓂ/ᐊᖑᑕᐅᓂᖓᓂ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐃᑉᐸᖃᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓗᒍ. ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓂᕋᕐᓗᒋᑦ, ᖃᓄᐃᒃᑲᓗᐊᖅᐸᑦ.
 • • ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒃᓴᖅ.
 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒃᓴᖅ
  ᐃᖃᓗᐃᑦ: 867-979-3333
  ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥ: 1-800-265-3333
 • Kids Help Phone
  1-800-668-6868