ᐃᒥᐊᓗᒃ, ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑑᒪᓂᖅ

ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖅ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐃᒥᐊᓗᒃ

ᓱᓕᙱᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓕᔪᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ

ᓱᓕᙱᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓕᔪᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

ᓯᒡᒐᓕᐊᖅ, ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᐊᓗᒃ

ᓯᒡᒐᓕᐊᖅ, ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐅᐃᕐᕆᓐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᕗᑦ. ᓄᖅᑲᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓐᓇᖅᐳᑦ ᐱᖃᑦᑕᓕᕐᓗᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᑦ ᑕᑎᒋᔭᕐᓄᑦ—ᐃᓚᖕᓄᑦ, ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᕐᓄᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒧᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ, ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓐᓇᕐᒧᑦ.