ᖃᐅᖓᓂ ᐄᕐᖃᒐᖅ (ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᒥᒃ ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎ)

What
  • ᐊᕐᓇᐅᑉ ᐱᒋᐊᓕᖓ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᓂᒍᓚᐅᕐᑎᓇᒋᑦ (120 ᑫᕙᓪᓚᒍᓰᑦ) ᓄᓕᐊᕐᑐᕕᓂᐅᓗᓂ.
  • ᐊᑑᑎᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᑐᖅ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᓂᒍᓚᐅᕐᑎᓇᒋᑦ ᓄᓕᐊᕐᑐᕕᓂᐅᓗᓂ.

Pro
  • ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎ
Con
  • ᓱᕐᕋᑕᐅᒍᑎᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ: ᒥᕆᐊᖕᖑᓗᓂ, ᒥᕆᐊᑎᕆᓗᓂ, ᓂᐊᖁᖕᖑᓗᓂ, ᓈᓕᕆᓗᓂ, ᐃᕕᐊᖏᒋᒃ ᐋᓐᓂᐊᓗᑎᒃ, ᐊᐅᓈᕐᓂᖓ ᓱᕐᕋᑕᐅᓗᓂ.
Cost

ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ - ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐃᓚᐅᒍᑎᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ (ᓄᓇᕕᒻᒥ)

ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ

$22-ᓂᑦ $40-ᓄᑦ ᐊᑭᓕᒃ

Where to get it

ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ

ᐄᕐᖃᒐᕐᑖᕕᒻᒥ