ᓲᓱᒋᑦᓯᐊᐳᖓ

ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ - ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᑎᐅᓂᒃᑯᓗ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓕᐊᕐᓂᒥᒃ.

 

ᑐᓴᕋᑦᓴᐅᖃᒻᒥᓂᕐᐹᖅ

ᓄᓕᐊᕐᓂᑯᑦ

ᐱᐊᕋᑦᓴᑖᕇᒃᑯᑎ ᑲᐱᔭᐅᒍᑎᐅᓲᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᑦ 12-ᑕᒫᑦ; ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒻᒥᔪᖅ ‘ᑲᐳᐃᑎᐅᓂᖓᓂᒃ’

ᐊᓪᓚᖑᕐᑎᓯᓂᖅ