Halumailgulik STI

Aanigut mikanuit atauhiqmik-piqaqniit uumayut kuyaginaq humi tamaini. Ilait qayangaqtut aanialaqutivakamik. Ilait ikayuutauyut.

Qanuq hiamitpaktuq?:

Munagihimaitumik qannikkut, itikkit, uvaluuniik utuitigut kuyaghiqniq.

Aaniagutilgit maamait aanialaqiniaqtait biibitik ingliligumik.

Naunaitkutit:

Tamavyait inuit naunaitkutaitut. Inuit naunaitut atuqniaqtaat:

 • Aalangayuq maqiniq utukmit, uhukmit, itikmitluuniin
 • Uutigulaaqtuq mihingnaqtuq quigaangami
 • Aqiaguq uvaluuniin qitiq uluginaqhibluni (angnat)
 • Uluginaqhiblutik igyuit (angutit)

Ihivgiuqniq:

Qukmin

Kiliuqlugit

Mamitigiaqtuqtuq:

Nakuuhitaaqtuq havautikkut

Qayangnaqtuq munagiyaungitkumi:

 • Nuataganilaiqhuni
 • Ulugianaqniq
 • Angikliyuumiqtuq qayangniq aaniagutmik aktugaangat tahpkununga

Aaniarutiqaqtailinirmut:

 • Atuqlutit uhup puunganik uvaluuniin qanikkut puunganik qanikkut nuliaguvin, itikkut, utukutluuniin.
 • Ihivgiuqtaulutin munaqhitkunin atauhiqmik ukiumi naulianginaguvin ukiuqaguvin ataani 30
 • Ihivgiuqtaulutin munaqhitkunin tamaat pingahut siksin tatqiqhiutit nuliaqtatit piqaqtiqaqhimakpata amigaitqiamik atauhiqmik.

Qanuq hiamitpaktuq?:

Munagihimaitumik qannikkut, itikkit, uvaluuniik utuitigut kuyaghiqniq.

Aaniagutilgit maamait aanialaqiniaqtait biibitik ingliligumik.

Naunaitkutit:

Tamavyait inuit naunaitkutaitut. Inuit naunaitut atuqniaqtaat:

 • Aalangayuq maqiniq utukmit, uhukmit, itikmitluuniin
 • Uutigulaaqtuq mihingnaqtuq quigaangami
 • Aqiaguq uvaluuniin qitiq uluginaqhibluni (angnat)
 • Uluginaqhiblutik igyuit (angutit)

Ihivgiuqniq:

Qukmin

Kiliuqlugit

Mamitigiaqtuqtuq:

Nakuuhitaaqtuq havautikkut

Qayangnaqtuq munagiyaungitkumi:

 • Nuataganilaiqhuni
 • Ulugianaqniq
 • Angikliyuumiqtuq qayangniq aaniagutmik aktugaangat tahpkununga 

Aaniarutiqaqtailinirmut:

 • Atuqlutit uhup puunganik uvaluuniin qanikkut puunganik qanikkut nuliaguvin, itikkut, utukutluuniin.
 • Ihivgiuqtaulutin munaqhitkunin atauhiqmik ukiumi naulianginaguvin ukiuqaguvin ataani 30
 • Ihivgiuqtaulutin munaqhitkunin tamaat pingahut siksin tatqiqhiutit nuliaqtatit piqaqtiqaqhimakpata amigaitqiamik atauhiqmik.

Qanuq hiamitpaktuq?:

Munagihimaitumik qannikkut, itikkit, uvaluuniik utuitigut kuyaghiqniq.

Aaniagutilgit maamait aanialaqiniaqtait biibitik ingliligumik.

Naunaitkutit:

Amihut inuit mihigiyuitait ilitugiyuitaitlu naunaitkutait. Inuit piqaqtut syphilismik mihigimanaiaqtut:

Hivuliq

 • Kilaaqniq (ulugianaitut)

Tugliq

 • Qalaqtut itut naunaitkutait (kidjakhutik, nukiit ulugianaqhutik)
 • Uviniiit aupadjakhutik

Pingahuat

 • Iiyikliqlutik, hiutiit, uumatailu

Ihivgiuqniq:

Auk

Mamitigiaqtuqtuq:

Nakuuhitaaqtuq antibioticskut

Qayangnaqtuq munagiyaungitkumi:

 • Takpiiqhuni
 • Qagitaqliqhuni
 • Uumalliqhuni
 • Angikliyuumiqtuq qayangniq aaniagutmik aktugaangat tahpkununga
 • Huiqtut
 • Nutaganuat inuuyut aanigutilikmin maamakmit aaniaqyuaqniaqtut huiqlutikluuniin

Aaniarutiqaqtailinirmut:

 • Atuqlutit uhup puunganik uvaluuniin qanikkut puunganik qanikkut nuliaguvin, itikkut, utukutluuniin.
 • Ihivgiuqtaulutin munaqhitkunin atauhiqmik ukiumi naulianginaguvin ukiuqaguvin ataani 30
 • Ihivgiuqtaulutin munaqhitkunin tamaat pingahut siksin tatqiqhiutit nuliaqtatit piqaqtiqaqhimakpata amigaitqiamik atauhiqmik.