Kumait STIs

Kumait uva uumayunit uumayut aalanit uumayunit. Inuit kumait aanialaqutivaktun timimut aanialaqutiblutik.

Qanuq hiamitpaktuq:

Munagihimaitumik qannikkut, itikkit, uvaluuniik utuitigut kuyaghiqniq. 

Naunaitkutit:
 • Aalangayuq maqiniq utukmit, uhukmit
 • Kukuinaliqhutik
 • Uutigulaaqtuq mihingnaqtuq quigaangami
 • Uluginaqhibluni kuyagiami (angnat)

UVALUUNIIN

Naunitkutaitut.

Ihivgiuqniq:

Kiliuqlugit

Mamitigiaqtuqtuq:

Nakuuhitaaqtuq havautikkut

Qayangnaqtuq munagiyaungitkumi:
 • Nuataganilaiqhuni
 • Ulugianaqniq
 • Angikliyuumiqtuq qayangniq aaniagutmik aktugaangat tahpkununga 
Aaniarutiqaqtailinirmut:
 • Atuqlutit uhup puunganik uvaluuniin qanikkut puunganik qanikkut nuliaguvin, itikkut, utukutluuniin. 
 • Ihivgiuqhiqlutit munaqhitkunin.
Qanuq hiamitpaktuq:

Kahautiguvin aaniagutilikmin inukmin.

Naunaitkutit:
 • Kukuinaliqhuni uvinik
Ihivgiuqniq:

Iiyik ihivgiulugit

Kiliuqlugit

Mamitigiaqtuqtuq:

Nakuuhitaaqtuq nanuutikkut.

Uaqlugit aalat kahautihimayut hunat (aanugaat, qaat, alagutit) uunaqtumik imaqmik, ilihimalugitluuniin angmalaitumik puuqmik atauhiqmi havainiqmi.

Qayangnaqtuq munagiyaungitkumi:
 • Kukuinaligaangamik amiiqhutik
Aaniarutiqaqtailinirmut:

Atuguiqlugit atuqhimayut alagutit aanugaatlu

Qanuq hiamitpaktuq:

Kahautiguvin aaniagutilikmin inukmin.

Naunaitkutit:
 • Kukuinaliqhuni uvalu aupadjilaqibluni uvinik
 • Mikait kaimalugivyaktut maniit tingiqni
 • Mikiyut qingnagiktut nalikaakni (kumait anait)
Ihivgiuqniq:

Iiyik ihivgiulugit

Mamitigiaqtuqtuq:
 • Nakuuhitaaqtuq nuyanun ingmiutmut.
 • Atuqlutit kikliqukitumik ilaiyutmik piyaaqlugit maniit nuyanit.
 • Uaqlugit aalat kahautihimayut hunat (aanugaat, qaat, alagutit) uunaqtumik imaqmik, ilihimalugitluuniin angmalaitumik puuqmik atauhiqmi havainiqmi.
Qayangnaqtuq munagiyaungitkumi:
 • Kukuinaligaangamik amiiqhutik
Aaniarutiqaqtailinirmut:

Atuguiqlugit atuqhimayut alagutit aanugaatlu